Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

20e jaargang nr 1 zondag 29 december 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst     09.30 uur 

   Voorganger:  ds. C. L. de Rooij, Rotterdam

  Schriftlezingen:  Lucas 2: 22 - 39

  Ouderling van dienst: Arjan Lindhout

    Organist: Kees Fierloos

     Koster: Henk Tromper

   Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

   Crèche: Mariska Viergever, Elise Boer, Luuk van den Bosch

  Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en

  met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders .

   Tijdens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan.
Vandaag wordt de nevendienst geleid door
Jongste groep: Eleonore van Opdorp, Isa Lindhout

       Midden groep: Cor en Ariëlla Kooij

    Oudste groep: Martin van den Bosch

 

   Avonddienst      18.30 uur      

  Voorganger:  ds. N. W. van den Houten, Ede

  Schriftlezingen:  Genesis 28: 10 – 22 en Johannes 1: 47 - 51

Ouderling van dienst:  Arjan Lindhout

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Henk Tromper

     Collecte:  1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

 

    Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

    Touwbaan 4 •telefoon 769035 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er twee bekende gastvoorgangers. In de morgendienst gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor.

In de avonddienst staat ds. Van den Houten op de kansel van de Gasthuiskerk. Hij werd vijftig jaar geleden in Zierikzee geboren, werd in 1999 predikant te Uitwijk, was vervolgens vanaf 2005 predikant van de Dordtse wijkgemeente Andreaskerk en is sinds juli 2015 predikant van de Hervormde Gemeente te Ede (wijkgemeente Kleopas).

Volgende week zondag gaat in de morgendienst ds. M. Riedijk voor. In deze dienst vindt bevestiging en afscheid van ambtsdragers plaats (zie verderop meer).
In de avonddienst is de voorganger ds. D.H. de Roest, sinds dit jaar predikant in de Protestantse Gemeente te Biezelinge, zijn eerste gemeente.

 

Oudejaarsavond

Op de Oudejaarsavond hopen we evenals vorig jaar samen met de Gereformeerde kerk een dienst te houden in de Thomaskerk. Deze keer is de voorganger ds. Smink, die het bijzondere pastoraat in onze gemeente waarneemt. Let u erop dat deze dienst, anders dan in Van achter de Beuze is vermeld, om 19.30 uur begint.

 

Nieuwjaarsmorgen

Op Nieuwjaarsmorgen hebben we traditiegetrouw een Nieuwjaarsontmoeting. Vanaf 10.00 uur bent u welkom in het kerkcentrum om elkaar te ontmoeten bij het genot van een kopje koffie of thee. Omstreeks 10.30 uur begeven we ons naar de Gasthuiskerk voor een nieuwjaarsmorgengebed, dat door verschillende kerkenraadsleden wordt verzorgd.

 

Kerkdiensten 5 januari (Bevestiging ambtsdragers)

11.00 uur Voorganger: mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk/Zonnemaire

Collecte: 1)familie de Bel, Thailand  2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Voedselbank Schouwen-Duiveland

18.30 uur Voorganger: ds. D. H. Roest, Biezelinge

Collecte: 1) familie de Bel, Thailand 2) Avonderedienst

Verjaardagen en jubilea

Wij feliciteren de niet bij name te noemen jarigen en jubilarissen van harte.

 

Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft dhr. J.P. van Splunter benoemd tot diaken.

Op Eerste Kerstdag mocht met dankbaarheid worden gemeld dat de heer

Van Splunter deze benoeming heeft aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de persoon dienen uiterlijk maandag 30 december te zijn ingediend bij de scriba van de kerkenraad.

 

Zondagmorgen 5 januari: afscheid en bevestiging ambtsdragers

Volgende week zondagmorgen worden J.A. (Jan-Arie) Struijk en J.P. (Koos) van Splunter bevestigd tot respectievelijk ouderling-kerkrentmeester en diaken.
Vier kerkenraadsleden worden voor een tweede termijn bevestigd: de ouderlingen J. Hoff (scriba) en C.J. van Beveren-van Mierloo, ouderling-kerkrentmeester
A. Kleiberg en diaken J.M. de Bel. We zijn dankbaar dat zij zich voor een tweede periode willen verbinden. Ouderling T.A. van Kooten, die ouderling met een bijzondere opdracht is, heeft zich bereid verklaard voor een derde periode van maximaal vier jaar. Ook daar zijn we blij mee. De kerkorde biedt tegenwoordig de mogelijkheid drie periodes van vier jaar ambtsdrager te zijn, maar in onze gemeente hanteren we, met het oog op een goede doorstroming, de oude regeling van maximaal twee periodes. Voor ouderling Van Kooten wordt een uitzondering gemaakt vanwege zijn bijzondere opdracht: de ambtelijke dienst en het pastoraat in verpleeghuis Cornelia en het pastoraat in Mitt Hem en een deel van Borrendamme.

Met de bevestiging van twee nieuwe ambtsdragers nemen we afscheid van ouderling-kerkrentmeester D.C. de Vlieger (van wie we wegens vakantie volgende week zondag 12 januari afscheid nemen) en diaken A. Roks, die niet alleen acht jaar secretaris van de diaconie was, maar ook zeven jaar voorzitter van de kerkenraad.

Beiden zijn we zeer dankbaar voor acht jaar trouwe dienst in onze gemeente.

Rieneke & Gert van de Pol

In de nieuwsbrief van oktober van Rieneke en Gert heeft u kunnen lezen over de onzekerheid van hun verblijf in Ekwendeni. In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat zij hun werk in Noord-Malawi niet konden voortzetten. Inmiddels heeft de GZB besloten hen over te plaatsen naar Zuid-Malawi, waarnaar de familie van de Pol ook is verhuisd.

Meer over de verhuizing en het werk van Rieneke en Gert kunt u lezen in de laatste nieuwsbrief, die ook op de website te vinden is.

 

Liederen avonddienst

 

Psalm 146: 1 en 3

Psalm 121: 1 en 4

Psalm  4: 1 en 3

Lied  489

Lied  885

Lied  413

 

Schriftlezing

Genesis 28: 10 - 22

Johannes 1: 47 - 51

 

 

Liederen ochtenddienst

 

Psalm 84: 1 en 2

Psalm 84: 3 en 4

Lied  512: 1, 2, 3 en 4

Lied  288

Lied  159a

Lied  482

Psalm 92: 3,7 en 8

 

Schriftlezing

Lucas 2: 22 - 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presenting Jesus in the temple Anna and Simeon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: vacant
Pastoraal contactadres: mw. J.A. van der Schelde-Dool, tel.0111-413878/06-11865799
bij geen gehoor: mw. C.J. van Beveren-van Mierloo, tel.0111-414889/06-22529646
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en 
mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl