Predikant: vacature

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Pastoraal contactadres:

J.A. van der Schelde-Dool

tel: 0111-413878 of 06-1186 5799

bij geen gehoor C.J. van Beveren-van Mierloo

tel: 0111-414889 of 06-2252 9646

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

 

Onderstaande diensten zijn alle te beluisteren via de kerkomroep

en te bekijken via de website.

 

Zondag 14 juni

10.00 uur  ds. M.H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

dienst vanuit Gasthuiskerk, met maximaal 30 aanwezigen,

 

Zondag 21 juni

10.00 uur  ds. C. Baggerman, Krimpen aan den IJssel

dienst vanuit Gasthuiskerk, met maximaal 30 aanwezigen,

 

 

Terugblik: Afgelopen zondag was er voor het eerst een morgendienst met een bescheiden groep kerkgangers. Het was vertrouwd om onze oud-predikant ds. De Graaf na geruime tijd weer eens op de kansel van de Gasthuiskerk te zien.

 

Vooruitblik: Ook de komende zondagen zullen er nog alleen morgendiensten zijn, die om 10 uur zullen beginnen. Aanstaande zondagmorgen gaat wegens familieomstandigheden niet, zoals in de zondagsbrief vermeld, ds. Beijer uit Middelburg voor maar ds. M.H. Vastenhout uit Eethen en Drongelen. Hij was al eerder bij ons. Volgende week is er opnieuw een vertrouwde gastvoorganger: ds. Baggerman, die vroeger predikant was in Yerseke. De diensten zullen, zoals altijd al het geval was, via www.kerkomroep.nl kunnen worden beluisterd. In het zoekvenster bij ‘Vind uw kerk’ intypen: ‘Zierikzee’ - klikken op Zierikzee, Gasthuiskerk – klikken op ‘luisteren’ achter de juiste datum. De diensten vanuit de Gasthuiskerk kunnen ook worden bekeken. Dat gaat niet via de kerkomroep maar heel eenvoudig via de website www.hervormdzierikzee.nl. U klikt door naar het beginscherm van onze gewone wijkgemeente. Op dat beginscherm ziet u een icoontje. Als u daarop drukt, gaat de uitzending lopen. Dit icoontje blijft de hele volgende week zichtbaar op het beginscherm. Als u de dienst nog later wilt bekijken, dan kunt u onder het balkje “Kerkdiensten” aanklikken: “Terugkijken” en vervolgens de dienst van uw keuze aanklikken.

 

Filmpje voor de kinderen: Ook in de komende weken wordt vanuit de Thomaskerk elke week een ‘filmpje’ voor de kinderen uitgezonden, met medewerking van de leiding van onze kindernevendienst. Fijn dat dit mogelijk is. Het filmpje is meestal vanaf zaterdagmiddag op Kerkomroep (link naar de Thomaskerk) te vinden.

 

Collecten: Nu de kerkdiensten in onze Gasthuiskerk in de komende tijd nog geen doorgang kunnen vinden, bevelen diakenen en kerkrentmeesters u van harte aan om het geld dat u normaal in de collectezak zou stoppen per bank over te maken. Het IBAN-rekeningnummer van de diaconie is NL43 RABO 0375 1750 08 ten name van “Diaconie Hervormde gemeente Zierikzee (GW)”. Het IBAN-rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL68 RABO 0373 7336 23 ten name van “Wijkraad Kerkrentmeesters HG Gewone wijk Zierikzee”. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

 

Gift via Church App: Sinds kort is het mogelijk uw gift te geven via de Church app: een makkelijke, snelle en coronaveilige manier om de o zo belangrijke collectedoelen te steunen voor de diaconie en het kerkbeheer. Het werkt met een tegoed dat opgewaardeerd kan worden met iDeal, zodat het snel en goedkoop werkt. Let op: per keer dat u een bedrag opwaardeert kost het 35 cent. Klik op de knop “Geven” in de Church app. Druk op de tekst “tegoed opwaarderen”, kies uw bank etc. Als uw tegoed is opgewaardeerd kunt u zelf bepalen hoeveel u aan een bepaalde collecte wenst te geven. Schakel “Toon alles” in om de collectedoelen zichtbaar te maken. Selecteer een collectedoel en bepaal het bedrag. Er zijn geen kosten voor het geven aan een collectedoel. Maakt u nog geen gebruik van Church App? Installeer deze gratis app dan snel, dan hebt u de meest courante informatie altijd bij de hand. U kunt de app vinden onder de naam CHRCH. Bij vragen kunt u contact opnemen één van de kerkrentmeesters.

 

Ontvangen giften: Voor het bloemenfonds ontving mevrouw Bouwman - Schot 15 euro en ontvingen mevrouw De Jonge - Deij en mevrouw De Waaij - Fonteine 10 euro. Hartelijk dank voor uw giften.

 

Pinkstergroet: Na een eerdere Paasgroet is in de week voor Pinksteren bij alle belijdende leden en doopleden van onze gemeente van 75 jaar en ouder – dat zijn er meer dan 200 – een fleurige Pinkstergroet bezorgd. Fijn om te vernemen dat deze Pinkstergroet door velen van u op prijs is gesteld.

 

Omzien naar elkaar: Mevrouw A.P. Landman - van der Werf, Jannewekken 38 (4301 HH), mocht inmiddels, na de geslaagde hartoperatie in Breda, het ziekenhuis verlaten. Zij ontving met een hartelijke groet en ter bemoediging de bloemen van zondag 31 mei. De bloemen van zondag 7 juni gingen als groet en ter bemoediging naar de heer J.J. Dorst, Vrije 19 (4301 JX), wiens jongste zus onlangs overleed en wiens echtgenote, mevrouw M.H. Dorst - Klink verblijft in zorgcentrum De Wieken.

 

Verjaardagen en jubilea: Voor een viertal op hoge leeftijd gekomen gemeenteleden deden we dankzegging vanwege hun verjaardag. Mevrouw J.P. Snijders - Fonteine, Borrendamme 60 (4301 VD) werd op maandag 1 juni 90 jaar, mevrouw A. van de Velde - Hagesteijn, Borrendamme 71 (4301 VD), werd op donderdag 4 juni 91 jaar. Mevrouw M.J. Brandenburg - Stoel, De Jongestraat 25 (4301 LM), werd op vrijdag 5 juni 97 jaar. En mevrouw J. Visser - de Koning, Hoge Molenstraat 25 (4301 KB), mocht op zondag 7 juni de leeftijd van 90 jaar bereiken. Wij feliciteren hen allen van harte met deze bijzondere gedenkdagen.

 

Van achter de Beuze: Kopij voor het juni-nummer dient uiterlijk maandag 15 juni voor 19.00 uur te zijn ingeleverd bij de redactie, zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk op Oosterscheldestraat 35, 4302 WG. De inleverdatum voor het septembernummer is 31 augustus.

 

Een beetje op elkaar letten: Omdat we ook als kerkelijke gemeente proberen het omzien naar elkaar vorm te geven, vermelden we hier nog maar eens de telefoonnummers van de diakenen die contactpersoon zijn voor de diaconale hulpdienst: Elly Hillebrand (tel. 06-3070 5752) & Catrien Vermeulen (06-2519 6696). Als u behoefte heeft aan een luisterend oor, neem dan gerust contact op met de contactpersonen voor het pastoraat (zie boven). Als u behoefte heeft aan telefonisch pastoraat met ds. Smink, die het bijzondere pastoraat waarneemt, dan kunt u dat ook bij hen kenbaar maken.

 

Bijwonen van een kerkdienst: Vanwege de corona-maatregelen hebben we te maken met beperkingen in de erediensten. Tot vorige week konden we alleen online diensten beleggen. Vanaf 1 juni kunnen we met maximaal 30 kerkgangers in de dienst aanwezig zijn en vanaf 1 juli met maximaal 100.  Omdat we ons aan deze regels moeten houden is het noodzakelijk dat we van te voren weten wie er in de dienst aanwezig zijn. Daarom is er een aanmeldsysteem ontwikkeld waarbij iedereen zich per dienst kan aanmelden. Als er te veel aanmeldingen zijn voor een dienst wordt er een selectie gemaakt. Zo proberen we het aantal personen te reguleren en te verdelen. We roepen iedereen op om hiervan gebruik te maken, u hoeft zich echt niet bezwaard te voelen. Op de eerste zondag waren nog niet alle stoelen bezet. In de kerk zijn de stoelen op ruime afstand van elkaar gezet, zodat het veilig is om aanwezig te zijn. Het is goed en fijn om elkaar als gemeente ook weer te ontmoeten in de kerk.

 

Aanmeldsysteem: Hoe kunt u zich opgeven? U kunt een verzoek tot het bijwonen van een dienst doen via de website van onze wijkgemeente. Daar staat het icoontje voor de aanmelding. U kunt aangeven welke dienst(en) u wilt bijwonen. Het verzoek kan worden gedaan tot en met donderdag voorafgaand aan de dienst. Daarna wordt er een selectie gemaakt voor die dienst op zondag. Iedereen die geselecteerd is voor die dienst ontvangt een bericht op vrijdag of zaterdag. Bij geen bericht bent u dus helaas niet geselecteerd en kunt u nog niet aanwezig zijn in die dienst. U moet voor elke dienst apart een verzoek indienen. Een uitdrukkelijke vraag om zoveel mogelijk gebruik te maken van het aanmeldsysteem via de website. Voor wie geen internet heeft is er ook een telefoonnummer beschikbaar: 0111-414889 / 06-22529646 (Piet en Carla van Beveren).

 

Invulling van de kerkdiensten: Zoals in de vorige kerkbode gemeld was de gedachte om de zang door een groepje zangers te continueren, omdat van gemeentezang voorlopig geen sprake kan zijn. Gelet op de adviezen vanuit de landelijke kerk, heeft de kerkenraad echter alsnog moeten besluiten het zingen voorlopig nog helemaal achterwege te laten, dit in afwachting van nader onderzoek. Zoals vorige keer gemeld, zullen vanaf 1 juli ook avonddiensten worden belegd, zodat dan iedere zondag maximaal 200 mensen een dienst kunnen bezoeken. Inmiddels is duidelijk dat op D.V. zondagmorgen 5 juli de traditionele overstapdienst zal worden gehouden. U zult begrijpen dat voor die dienst de gezinnen met jonge kinderen voorrang krijgen bij aanmelding. Op zondag 19 juli is de eerste doopdienst gepland. Het Heilig Avondmaal hopen we bij leven en welzijn op zondag 23 augustus te vieren; over de wijze waarop wordt nog verder nagedacht. Op zondag 30 augustus willen we de belijdenisdienst houden, die oorspronkelijk voor 17 mei gepland was.

 

Voortgang kerkenwerk: We zijn dankbaar dat we, zij het heel voorzichtig, weer iets meer inhoud kunnen geven aan de zondagse kerkdiensten. Maar als kerk beseffen we maar al te goed dat we heel zorgvuldig met de geboden ruimte moeten omgaan, in het belang van de volksgezondheid. Ook buiten de zondagse kerkdiensten kan er nog maar heel weinig van het kerkenwerk doorgaan. De beroepingscommissie heeft in de afgelopen periode wel doorgewerkt, vaak via digitale vergaderingen. De kerkenraad hoopt op maandag 22 juni voor het eerst sinds lange tijd weer een vergadering te hebben. Dat doen we in de kerk, omdat in het kerkcentrum niet met 25 kerkenraadsleden vergaderd kan worden. In deze vergadering hopen we – met allerlei voorbehouden – plannen te maken voor het volgende seizoen.

 

Tenslotte: Afgelopen zondag werden we door onze oud-predikant ds. De Graaf bemoedigd vanuit de woorden uit Mattheus 28, die op het leesrooster stonden. In het laatste vers van Mattheus klinken de woorden van onze Heiland zo heel actueel: “En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld”. Dat mogen we dus, sterker nog, want het is een opdracht van Jezus: dat moeten we voor ogen houden.

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert