Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 18 augustus

11.00 uur  ds. P. de Graaf,

Collecten: St. Vrienden van de Hoop / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. N. de Boo, Zeist

Collecten: St. Vrienden van de Hoop / Avonderedienst

 

Zondag 25 augustus (Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur ds. P. de Graaf

Collecten: Werelddiaconaat algemeen / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur ds. P. de Graaf (Dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat algemeen / Avonderedienst

 

Bij de diensten: De komende zondagen zijn het uw eigen predikanten die in de diensten hopen voor te gaan. Zij het dat de éne uw predikant betreft vanuit het verleden en de andere uw predikant vanuit het heden dat ook bijna verleden is. Zondag 25 augustus staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. In Lied 376 klinkt een prachtige uitnodiging: God wil in zijn welbehagen u als gast aan tafel vragen. Zie vreugdevol en met groot verlangen uit naar het moment dat u op die uitnodiging kunt ingaan. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Woensdag 31 juli is overleden mevrouw Bastiaantje (Sjaan) Schults-Schilperoord in de leeftijd van 81 jaar. Mevrouw Schults woonde met haar man Grachtweg 17 (4301 KJ). In de tweede week van juli is mevrouw Schults met infectie- en benauwdheidsklachten opgenomen in het  ziekenhuis. Dat kort nadat zij nog met haar man en vrienden een weekje op vakantie waren geweest. De gezondheid van mevrouw Schults verminderde zo sterk dat zij niet meer terug kon naar huis maar moest worden opgenomen in de Cornelia. Dat allemaal nog in de hoop en de verwachting dat de kwaliteit van leven door therapie en behandeling weer iets zou verbeteren. Echter de benauwdheid nam zo sterk toe dat geen antibiotica daar meer grip op kreeg. In een onverwachte en onvoorstelbare korte tijd is de levenskracht van een sterke vrouw geheel afgebroken. Sterk was zij in het leven van alle dag. Haar man, haar vier zonen en ene dochter getuigen daarvan met groot respect en dankbaarheid. Sterk was zij ook in haar geloof. Zij was een integere, eenvoudige en diepgelovige vrouw die, natuurlijk met vallen en opstaan, vanaf haar jonge leven wandelde met God. Woensdag 7 augustus hebben we afscheid moeten nemen van een trouw en zeer meelevend gemeentelid. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij het leven van mevrouw Schults en troost gezocht bij de woorden van Paulus dat niets en niemand ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. Aansluitend aan de afscheidsdienst heeft de begrafenis plaatsgevonden in Zierikzee. Het is ons gebed dat de heer Schults, de kinderen en kleinkinderen troost en kracht ontvangen van Hem die vrouw , moeder en oma veilig in Zijn armen heeft gesloten.

 

Verjaardagen en jubileum: In de afgelopen periode bereikte de heer J.J. Dorst, Vrije 19 (4301 JX), op maandag 29 juli de leeftijd van 93 jaar. Dinsdag 13 augustus vierde mevrouw C.A. Klompe, Mulockstraat 28 (4301 KV) haar 80e verjaardag. Donderdag 15 augustus hopen de heer en mevrouw Van der Ploeg-Vane, Dulve 37 (4303 BD) hun gouden huwelijksjubileum te gedenken omdat het dan 50 jaar geleden is dat zij elkaar hun ja-woord gaven. Zondag 18 augustus hoopt mevrouw L.T. Pannekoek – Clarisse, Emil Sandstromweg 4 0011 (4301NW) 85 jaar oud te worden. Wij feliciteren de genoemde en niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte!

 

Giften: Voor het kerkrentmeesterlijke beheer ontving mevrouw Van Beveren een gift van € 10 en voor het bloemenfonds ontving de heer Berrevoets een gift van € 10. Dank voor uw giften.

 

Open Kerkdagen: In de zomerperiode staan de deuren van de Gasthuiskerk niet alleen open voor de erediensten maar in het kader van de Open Kerkdagen ook op zondag-, maandag-, woensdag–,   donderdag- en vrijdagmiddag van 13.30 uur – 16.30 uur.

 

Agenda:

Vrijdag 16 augustus

20.00 uur: Samenkomen Gemeentereizigers Israël-Jordanië

Donderdag 22 augustus

19.00 uur: Koopavondgebed

19.45 uur: Overleg Startweekend

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf