Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Tekstvak:                                                                                                                                                                                           

Zondagsbrief

 

20e jaargang nr 34 zondag 18 augustus  2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst      11.00 uur 

     Voorganger:  ds. P. de Graaf

   Schriftlezingen:  1 Korintiërs 11: 17-34  

  Ouderling van dienst:  Janny Walhout- Burger

    Organist:  Kees Fierloos

     Koster:  Jan Luijendijk

   Collecte:  1) St. Vrienden van de Hoop 2) Kerkbeheer

      Crèche:   Mariska Viergever, Ariëlla Kooij, Luuk van den Bosch

  Kindernevendienst:   Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door

  Jongste groep: Els, Lindy, Joannet en Jan Leen

  Midden groep: Nicole de Oude

  Oudste groep: Christien Struijk

 

 

   De avonddienst      18.30 uur     

      Voorganger:   ds. N. de Boo, Zeist

   Schriftlezingen:  Ezechiël 29: 17-21 en Handelingen 23: 23-35

Ouderling van dienst :  Janny Walhout - Burger

  Organist:  Erik Zwiep

   Koster:  Jan Luijendijk

     Collecte:  1) St. Vrienden van de Hoop  2) Avonderedienst

   

  Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

       Touwbaan 4 • telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de avonddienst onze oud-predikant ds. De Boo voor. Hij is 72 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1983 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging.

 

Kerkdiensten 25 augustus ( Viering Heilig Avondmaal)

 09.30 uur Voorganger: ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Werelddiaconaat algemeen  2) Kerkbeheer

 18.30 uur Voorganger:  ds. P. de Graaf

Collecte: 1) Werelddiaconaat algemeen  2) Avonderedienst

  Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

 

Collecte zondag 18 augustus St. Vrienden van de Hoop

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is. Deze doelstelling kan op diverse manieren verwezenlijkt worden: - het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk - het exploiteren dan wel financieel ondersteunen van hulpverleningswerk naar Bijbelse normen waarvoor nog geen structurele overheidssubsidie is verkregen - het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting. Door middel van preventie, voorlichting en advies wordt een boodschap van hoop verkondigd. Inhoudelijk wordt op dit aandachtsterrein nauw samengewerkt met
Stichting De Hoop en Chris. Stichting Vrienden van De Hoop men ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte.

 

Collecte 25 augustus Werelddiaconaat kansarme kinderen in Pretoria

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we Bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

 

Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis,  thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen

Wij feliciteren alle genoemde en niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte.

 

Deze week

Open kerkdagen op zondag – maandag – woensdag – donderdag en vrijdagmiddag van 13.30 uur – 16.30 uur.

Donderdag 22 augustus

19.00 uur: Koopavondgebed

19.45 uur: Overleg Startweekend

 

 


Verkiezingen ambtsdragers

In het nieuwe kalenderjaar ontstaat er in de kerkenraad een aantal vacatures.
De vacatures ontstaan doordat kerkenraadsleden niet meer herkiesbaar zijn vanwege de maximale termijn van acht jaar.


Daarmee zijn er, per 1 januari 2020, drie vacatures: één vacature diaken, één vacature ouderling-kerkrentmeester en één vacature ouderling.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid in het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. De structuur van onze Protestantse Kerk maakt dat de zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden.
U, als belijdend lid van de gemeente, wordt daarom uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen.
Uiterlijk tot en met maandag 26 augustus kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, J. Hoff.
U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij beide ingangen van de kerk. Wij hopen dat u daarvan ook volop gebruikmaakt.

 

Kindernevendienst

Morgen beginnen de scholen weer, vandaag is er weer kindernevendienst voor alle groepen.

Jongste groep: kinderen van basisschoolgroep 1 t/m 3.

Middelste groep: kinderen van basisschoolgroep 4 t/m 6.

Oudste groep: kinderen van basisschoolgroep 7 en 8.

We kijken er naar uit alle kinderen weer te verwelkomen.

De leiding van de kindernevendienst

 

Uitje kindernevendienst 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen gaan we op zaterdag 31 augustus met de kinderen van de kindernevendienst naar 't Klokuus.

We vertrekken om 10 uur vanaf het parkeer terrein aan de Scheldestraat in Zierikzee. Om 15 uur zullen we daar weer terugkomen. 

Graag vóór 26 augustus via e-mail bij Lindy aanmelden voor deze dag.

Geef bij aanmelding ook door of je chauffeur kunt zijn. 

 

Diaconale hulpdienst (herhaalde oproep)

De diaconale hulpdienst is op zoek naar enkele gemeenteleden die bereid zijn om voor een bejaard gemeentelid uit de binnenstad van Zierikzee 1x per maand enkele boodschappen te doen. Wanneer meerdere mensen zich zouden aanmelden kan er een schema worden gemaakt waarbij iedereen bijvoorbeeld 1x per 2 of 3 maanden wordt ingeroosterd. Voor informatie of opgave kunt u contact opnemen met diaken mevr. Elly Hillebrand.

 

Koopavondgebed donderdag 22 augustus

U wordt van harte uitgenodigd voor het interkerkelijk Koopavondgebed dat om de twee weken op donderdagavond in de Gasthuiskerk wordt gehouden, georganiseerd door verschillende Zierikzeese kerken. Het begint om 19.00 uur en duurt maximaal een half uur. Deze keer berust de leiding bij mevrouw Anneke Schellevis. Gerard Bin bespeelt de piano.
Het eerstvolgende avondgebed is op donderdag 5 september.

Liederen Ochtenddienst

 

Psalm 84: 1

Psalm 84: 3 en 6

Lied 657: 1 en 4

Lied 288

Lied 991: 1, 2, 6 en 7

Lied 376: 1, 6 en 7

Lied 415

 


Schriftlezing

1 Korintiërs 11: 17-34

 

Liederen Avonddienst


Psalm 40: 1, 7
Lied 826: 1, 2
Psalm 118: 1,3
Lied: 313: 4, 5
Lied: 315: 1, 3
Lied: 91a: 1, 3
Lied: 240: 1, 3, 4, 6

Schriftlezing:
Ezechiël 29: 17 - 21
Handelingen 23: 23 - 35