Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

 

Zondagsbrief

20e jaargang nr 46 zondag 10 november 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  ds. H.G.W. Groot Karsijn, Oosterland

  Schriftlezingen:   Exodus 20: 8-11

  Romeinen 14: 1-6 

Ouderling van dienst:   Abco in `t Anker

  Organist:  Johan van Broekhoven

  Koster:  Jeroen van Mourik

  Collecten:  1) Onderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer

  Crèche:  Linda Jumelet, Estée Lindhout

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Els en Lucas de Vlieger

  Midden groep: Nicole de Oude, Ninah van der Vliet

    Oudste groep: Martin van den Bosch

 

De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  ds. J. van Belzen

  Schriftlezingen:  Psalm 37: 1-9

  Mattheüs 6: 19-34

Ouderling van Dienst:  Abco in `t Anker

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Jeroen van Mourik

  Collecte:  1) Onderhoud gebouwen  2) Avonderedienst

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst ds. Groot Karsijn voor. Hij is 30 jaar oud en is sinds november 2016 predikant van de Hervormde Gemeente te Oosterland en de Protestantse Gemeente te Kerkwerve. In de avonddienst ontmoeten we ds. J. van Belzen. Hij werd 68 jaar geleden in Zeeland geboren, was vanaf 1983 predikant te Langerak en Hattem en was vanaf 2000 tot aan zijn emeritaat in 2013 predikant te Maassluis (Grote Kerk). Tot oktober 2018 verrichtte hij gedurende 2½ jaar als emeritus predikant hulpdiensten te Serooskerke. Sindsdien woont hij weer in Maassluis.

Volgende week zondag vieren we het Heilig Avondmaal. In de morgendienst is de voorganger classispredikant ds. Van der Maas, afkomstig uit Oosterland. In de avonddienst, waarin ook dankzegging wordt gehouden, gaat onze oud-predikant ds. De Boo voor.

 

Bloemen

De bloemen van Dankdag zijn als groet en ter bemoediging naar de heer F. Wobben, Hoge Molenstraat 98, gebracht.

De bloemen van deze zondag gaan eveneens als groet en ter bemoediging naar mevrouw T.J. van Oosterom-Vet, Graspieperstraat 11.

 

Kerkdiensten 17 november ( Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur Voorganger: ds. A. P. van der Maas, Oosterland

Collecte: 1) Werelddiaconaat  (CZWO- project 2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger:  ds. N. de Boo, Zeist

Collecte: 1) Werelddiaconaat  (CZWO- project 2) Avonderedienst

 

Deurcollecte 10 november St. de Ondergronds kerk

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) is een interkerkelijke, christelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. De activiteiten die SDOK uitvoert zijn in twee categorieën op te splitsen; praktische hulp aan vervolgde christenen wereldwijd en een bewustwording creëren bij Nederlandse christenen. Praktische hulp gebeurt door middel van materiele steun aan christenen die lijden onder vervolging vanwege hun geloof. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van financiële steun aan gezinnen van gevangenen, tijdelijke opvang van christenen die uit hun familie of gemeenschap verstoten zijn of medische hulp aan christenen die gewond zijn geraakt door geweld. Daarnaast ondersteunt SDOK de vervolgde kerk door Bijbels, christelijke lectuur en andere middelen ter beschikking te stellen waarmee vervolgde christenen kunnen groeien in hun geloof en getuigenis

  

Collecte 17 november Werelddiaconaat “Zeeland voor Pakistan”

Vanuit de classicale ZWO-commissie worden enkele projecten in Pakistan ondersteund. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen. Daarnaast wordt ook de partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) ondersteund. OTS wil Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt materialen en cursussen voor discipelschap en theologie die door alle kerkgenootschappen in Pakistan worden gebruikt: door protestantse, katholieke, pinkster- en Leger des Heilskerken.

 Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubilea

Wij feliciteren de niet bij name te noemen jarigen en jubilarissen van harte.

 

Deze week

Maandag 11 november

19.30 uur Vergadering commissie Open Kerk Dagen – Graspieperstraat 11.

20.00 uur Kring Bos - Schelphoekstraat 14

Woensdag 13 november 

14.00 uur Damesgesprekskring - Graspieperstraat 11.

 

Vooraankondiging gezellige middag ouderen 80+

We vinden het fijn de oudere gemeenteleden van 80+ te kunnen uitnodigen voor een gezellige middag op woensdag 27 november a.s. om 14.00 uur in het kerkcentrum. Binnenkort krijgt u hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

 

Wijkouderlingen Carla, Janny, Jopie, Teunie en Willemien

 

Pastoraat in de vacaturetijd

Zoals eerder is gemeld zal ds. J. Smink, met zijn vrouw gastlid van onze gemeente, tijdens de vacaturetijd het bijzondere pastoraat voor zijn rekening nemen. Het is niet de bedoeling dat u zelf met ds. Smink contact opneemt. De coördinatie van de bezoeken vindt plaats door twee ouderlingen. U wordt verzocht bijzondere situaties, zoals ziekenhuisopname, door te geven aan ouderling Van der Schelde-Dool (tel. 413878 of 06-1186 5799), bij geen gehoor ouderling Van Beveren-van Mierloo (414889 of 06-2252 9646). Hun contactgegevens vindt u ook in iedere kerkbode bovenaan de informatie van onze gemeente.

  

Belijdeniscatechese

Ds. Smink heeft aangeboden komend seizoen belijdeniscatechese te geven. Mocht u of jij daarvoor belangstelling hebben, dan wordt u/jij verzocht voor 24 november contact op te nemen met André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw via 0111-410991 of asflikweert@zeelandnet.nl. In onderling overleg kan dan bepaald worden op welke avond deze catechese wordt gehouden.

  

Beroepingswerk

U zult beseffen dat er in dit stadium nog niet veel over het beroepingswerk te melden valt. De beroepingscommissie is op zaterdag 26 oktober begonnen met een cursus vanuit de landelijke kerk en heeft afgelopen dinsdag zijn eerste echte vergadering gehad. De kerkenraad is dankbaar voor de voordrachten die vanuit de gemeente zijn gedaan. Daaruit spreekt betrokkenheid op de gemeente in het algemeen en het beroepingswerk in het bijzonder.

 

Terugblik afscheid familie De Graaf

De kerkenraad heeft er behoefte aan de vele gemeenteleden te bedanken die een actieve rol hebben gehad bij de afscheidsavond op 1 november en de afscheidsdienst op zondag 3 november. Er is achter de schermen buitengewoon veel werk verzet.

Voor hen die op vrijdagavond niet aanwezig konden zijn: die avond namen we als gemeente in een heel ontspannen sfeer afscheid van elkaar. Bijzondere bijdragen waren er van de kindernevendienst, van de jongste catechisanten, die zelf een taart hadden gebakken met hun namen erop, en van de leden van de Bijbelkring. Door de oudere catechesegroepen was een Kahoot-quiz georganiseerd. Door onze oud-organist Mar van der Veer werd een traditie voortgezet, die is ingezet bij het afscheid van ds. De Rooij in 1986: hij componeerde een prachtig lied, waarin het bouwkundige verleden van ds. De Graaf aan bod kwam. De tekst zal in de eerstvolgende Van achter de Beuze worden opgenomen. Van de gemeente ontving het echtpaar De Graaf het Silhout van Zierikzee van Ad en Tessa Braat en, voor in de tuin in Kruiningen, een jonge Elstar appelboom, vol met kaartjes van gemeenteleden.

 

Dank vanuit Krunege

In het 21e hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring lezen we over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalde. Als Johannes die stad beschrijft dan spreekt hij over paarlen poorten en gouden straten. Natuurlijk zijn de poorten van het nieuwe Jeruzalem niet van parels en de straten niet van goud. De woordenschat van Johannes is echter ontoereikend om de schoonheid van het nieuwe Jeruzalem te beschrijven. Hij gebruikt daarom woorden die het kostbaarste tot uitdrukking brengen terwijl dat wat hij in werkelijkheid ziet daar ver boven uitstijgt. In een dergelijke positie verkeer ik  bij het schrijven van dit dankwoord ook. Ook mijn woordenschat is ontoereikend om precies te verwoorden de dankbaarheid voor alles wat in het bijzonder tijdens mijn afscheid is gepasseerd. Voor ons hele gezin, en voor mij in het bijzonder, waren het onvergetelijke mooie dagen. Enige relativering is misschien ook wel op zijn plaats. Eén van onze kleindochters, zeven jaar oud, vond het de meest verschrikkelijke dag van haar leven. Dat had allemaal te maken met de opgelegde beperkingen die haar gewoonlijke onstuimige gedrag in goede banen moest leiden. Ongetwijfeld komt er een moment in haar leven (en ik hoop snel) dat zij zich realiseert dat haar ervaring omgekeerd evenredig is aan de werkelijkheid. Want zo  is het. Het begon vrijdagavond 3 november met de informele afscheidsontmoeting. Verrast door de komst van veel gemeenteleden , de prachtig gesproken woorden, het schitterend gemaakte lied, de ontluisterende quiz en de mooie cadeaus zorgden voor een vreugdevol gevoel dat ik nooit niet meer zal vergeten. De persoonlijk gebakken verrukkelijke taart door de kinderen heeft de hele familie De Graaf gevoed.  De appelboom vol met persoonlijke wensen hebben ons tot diep in de nacht die er op volgde beziggehouden en voor altijd geraakt. We hopen de vruchten letterlijk en figuurlijk van de boom een lang leven lang te kunnen blijven plukken met het zicht op Zierikzee. Het in gietijzer en brons gegoten prachtige zicht op Zierikzee, dat wij van u als afscheidsgeschenk hebben ontvangen, heeft een dominante plek gekregen in onze woonkamer. Tot aan het einde van ons leven of de wederkomst van onze Heer zal ons hart dagelijks meerdere keren opspringen van vreugde bij het werpen van onze blik op het silhouet van Zierikzee. En dan volgt na zo’n prachtige avond de afscheidsdienst. Dat is echt het moment dat er een punt komt te staan achter mijn arbeidzame leven. En velen zijn gekomen. Ik heb van u als gemeente afscheid mogen nemen met ook allen daarbij die in mijn arbeidzame- en privé leven voor mij van betekenis zijn geweest. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Ik weet het, de dienst duurde wat langer dan normaal, maar wat mij betreft had dat nog wel langer mogen duren. Wat is er toch veel werk verzet om tot een voor ons onvergetelijk afscheid te komen. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Maar iedereen die een steentje, steen of rotsblok heeft bijgedragen in de organisatie, de catering, de muzikale omlijsting of wat voor taak u/jou was toebedeeld heel heel hartelijk dank. Natuurlijk ook dank aan u allemaal die rondom deze afscheidsdagen ons overladen hebben met kaarten, mails en velerlei soorten geschenken.  Ook dank aan alle sprekers met woorden die mij verlegen maken en in het bijzonder natuurlijk de woorden van de voorzitter van de kerkenraad die duidelijk maken dat de vreugde van negen en een half jaar samen optrekken wederzijds was en dat het bij heeft gedragen aan de opbouw van de gemeente van Christus in Zierikzee. Dat is als voorganger in een gemeente het grootste geschenk wat je kan krijgen omdat je zo als instrument in Gods hand het werk hebt mogen doen tot eer van Hem die jou daartoe geroepen heeft.

Een dankbare groet ook namens Marian en de kinderen,

Piet de Graaf

 


Church app (CHRCH)

Al vele Jaren maken wij gebruik van de website www.hervormdzierikzee.nl/gw/. Nagenoeg alle informatie is hierop te vinden zoals informatie over de gemeente, diensten, activiteiten, het kerkgebouw, enzovoorts.

 

Om de informatie nog toegankelijker te maken en omdat heel veel gemeenteleden in het bezit zijn van een mobiele telefoon is er nu een gratis app beschikbaar. Deze app is echt gemaakt voor kerken. Alles wat je vindt in een gemeenteboekje, zondagsbrief en in de kerkbode, is geïntegreerd in deze app. Zo zit er een agenda- en roosterfunctie op, een ledenlijst, nieuwsberichten, zondagsbrieven en te beluisteren kerkdiensten. Ook kan iedereen korte berichten op een prikbord zetten. Bovendien is deze app zo in te richten, dat hij helemaal bij onze gemeente past.

 

Graag nodigen wij u/jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH.

Enige uitleg van de registratie en het gebruik van de app is te vinden op https://hervormdzierikzee.nl/gw/sb/doc/Instructie_Chrch.pdf

 

Voor vragen kunt u terecht bij Walter Boer – walter.joannet@gmail.com

 

 

Liederen ochtenddienst

 

Lied 280: 1, 2, 3 en 5

Psalm 92: 1, 2 en 7

Lied 310

Lied 288

Lied 632

Lied 912: 1, 2, 3 en 5

Lied 425

 

Schriftlezingen

Exodus 20: 8-11

Romeinen 14: 1-6

 

Liederen avonddienst

 

Lied 978: 1, 3 en 4

Psalm 108: 1 en 2

Lied 908: 1 en 7

Psalm 42: 1, 2 en 3

Lied 910

Psalm 136: 1, 2, 12 en 13

 

 

Schriftlezingen

Psalm 37: 1-9

Mattheüs 6: 19-34