Als u inlogt op de site, kunt u de originele, volledige, Zondagsbrief lezen.

Zondagsbrief

 

19e jaargang Nr. 39 , zondag 23 september 2018

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (Startdienst)  11:00 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   2 Koningen 5: 1-5a, 2 Koningen 5: 5b-14

  Ouderling van dienst:  Willemien van de Velde- Hekman

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecten:  1) Care4Malawi 2) Kerkbeheer

  Crèche:  Linda Pannekoek, Rachel Klink, Estée Lindhout

  Kindernevendienst:  Omdat het vandaag een startdienst is, blijven de kinderen vandaag bij hun ouders in de kerk.

 

Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

 

De avonddienst (Zangdienst)  18:30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

Ouderling van Dienst:  Willemien van de Velde- Hekman

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecte:  1) Care4Malawi 2) Avonderedienst

 

 

Gastpredikante

Volgende week zondag gaat in de morgendienst, anders dan in Van achter de Beuze was vermeld, voor ds. C.N. van Dis te Nieuwegein. Hij is 70 jaar, was vanaf 1989 predikant te Wassenaar en Vreeswijk en is sinds 2013 predikant van de Hervormde Gemeenten te Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

 

Bloemen

De bloemen van deze dag gaan als een groet en als meeleven vanuit de gemeente naar mevrouw J.S. Heikamp - van Duivendijk, Karnemelksevaart 13, die herstelt van een oogoperatie. 

 

Kerkdiensten  30 september

09.30 uur Voorganger: ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.

Collecten: 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer

15.00  uur Voorganger: ds. P. de Graaf  en ds. A. P. van Maas

Bevestiging ds. A.P. van der Maas tot classispredikant

 Collecten: 1)Plaatselijk kerkenwerk 2) Zeeland voor Pakistan

 

Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. van de Pol en zijn vrouw namens  de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika) . Mevrouw van de Pol zet zich als verpleegkundige in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ze gaat deze zorg bieden in het ziekenhuis en bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Daarnaast gaat ze andere verpleegkundigen trainen en begeleiden. Ds. van de Pol gaat de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia) helpen om haar droom werkelijkheid te laten worden: dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats heeft.

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft dhr. M.A. van den Bosch, Boezem 10 te Zierikzee benoemd tot jeugdouderling. Tot ouderling zijn benoemd: dhr. J.G. Cats, Nieuwe Haven 39 Zierikzee en dhr. J.A. Struijk, Erling Steenstraat 17 te Nieuwerkerk. Ze hebben hun benoeming in overweging en moeten komende week een beslissing nemen. We vragen uw voorbede en meeleven voor de genoemde broeders.

 

De kerkenraad deelt verder mee dat tegen de voorgenomen herbevestiging van de herkozen diaken C. Vermeulen – van den Hoek en de ouderlingen W. van de Velde-Hekman en J.J. Walhout-Burger geen bezwaren zijn ingediend.

Catechese

Deze week start de catechese. Alle jongeren die daar voor in aanmerking komen zijn daar voor uitgenodigd. Dinsdagavond om 19.00 hopen we voor het eerst met alle catechisanten samen te komen en een goed uur met elkaar te hebben. Zover het er nu naar uitziet zijn er 3 groepen. Groep 1 komt de afgesproken data samen van 19.00 uur t/m 19.45 uur. De groepen 2 en 3 van 20.00 uur t/m 20.45 uur. Alle catecheseavonden zijn op dinsdag. Diverse activiteiten zullen plaatsvinden. We gebruiken de catechese methode Follow Me en voor de ouderen Follow me Next. Het beloven zeer boeiende avonden te worden en we hopen vele jongeren uit onze gemeente te treffen.

 

Classispredikant

Volgende week, zoals u elders in deze Zondagsbrief kunt lezen,  wordt in de zondagmiddagdienst in de Gasthuiskerk ds. A.P. van der Maas verbonden als predikant aan de classis Delta. De classis Delta is een samenvoeging van alle classes in Zeeland (totaal 4) en de classes Brielle en Barendrecht. Zo kent de Protestantse Kerk in Nederland vanaf 1 mei 2018 11 classes waar Delta er één van is. Aan elke classis wordt een classispredikant verbonden. De kern van de functie van de classispredikant is geestelijk leiderschap. De classispredikant vervult een spilfunctie in het werk van de classicale vergadering van de Protestantse Kerk in Nederland. Als predikant en lid van het moderamen van de classicale vergadering belichaamt de classispredikant in persoon de roeping van de classicale vergadering om leiding te geven aan het gezamenlijk kerk-zijn van de gemeenten in de classis en het bevorderen van ontmoetingen tussen gemeenten en ambtsdragers. In deze ontmoeting staat centraal de bezinning op de gezamenlijke roeping van gemeenten als kerk in de classis en de wijze waarop de ambtsdragers daarin hun rol vervullen. Aan de classispredikant wordt het geestelijk leiderschap in de classis toevertrouwd. Hij heeft primair tot taak om gemeenten en ambtsdragers te herinneren aan het wezen van de kerk: het evangelie, de geloofsgemeenschap, het diaconaat en de zending als kerk van Christus. De classispredikant geeft dit geestelijk leiderschap binnen de classis gestalte in het periodiek bezoeken van gemeenten en ambtsdragers om op inspirerende en pastorale wijze aandacht te vragen voor het hart van kerk-zijn. In dit kader komt ook de bevordering van de cultuur van mobiliteit en flexibiliteit aan de orde. Deze bezoeken vormen de kerntaak van de classispredikant. Alle andere werkzaamheden staan in het kader van de roeping tot dit geestelijk leiderschap. De classispredikant geeft in het bijzonder aandacht aan mogelijkheden om het kerkelijk leven ter plaatse te bevorderen en de belemmerende factoren daarvoor bespreekbaar te maken. Inspireren, bemoedigen, adviseren en doorverwijzen naar anderen, vormen het gereedschap van de classispredikant. Zo nodig is de cassispredikant namens het breed moderamen van de classicale vergadering in bijzondere omstandigheden bevoegd tot het geven van aanwijzingen, het voeren van regie of het nemen van voorlopige besluiten om de orde te bewaren. De classispredikant is, samen met andere leden van het breed moderamen, het ‘gezicht’ van de classis naar buiten. De classispredikant werkt binnen het kerkordelijk mandaat van (het breed moderamen van) de classicale vergadering en is aan deze te allen tijde verantwoording verschuldigd. De classispredikant is voor een periode van 5 jaar door de classicale vergadering benoemd en tevens beroepen tot predikant in algemene dienst, verbonden aan de classicale vergadering.

 

Deze week

Dinsdag 25 september

19.00-20.00 uur: Start catechese alle groepen

20:00 of 20.30 uur: Moderamen

Donderdag 27 september

20.30 uur: Moderamenoverleg met Ger. Kerk, Thomaskerk

 

Bijbelquiz, 26 oktober 2018

Namens het Platform van kerken in Zierikzee wordt u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de NBG Bijbelquiz. Dit jaar vindt deze plaats op vrijdag 26 oktober georganiseerd door leden van de CGK te Kerkwerve.

U kunt zich aanmelden in teams van 4 personen, eventuele individuele aanmeldingen kunnen op de avond zelf een groepje vormen.

We heten u welkom vanaf 19.30 uur, in de zaal van de kerk met een kopje koffie of thee.

Vanaf 20.00 u. zullen we de quiz spelen en na een korte pauze zullen we gezamenlijk de antwoorden nakijken. U kunt zich aanmelden bij Ellen van den Hoek, Kerkwerve, via de mail: ellenvdhoek8@gmail.com of telefonisch 06-12616634.

Graag aanmelden vóór 8 oktober 2018.

 

Open maaltijd

Lieve mensen, het is weer zover. 6 oktober willen wij open maaltijd houden. Wij hopen dat jullie allemaal hierbij aanwezig kunnen zijn. Graag horen we van u of u hierbij aanwezig kunt zijn. U kunt zich opgeven bij Eva Lokker 421185. Graag tot 6 oktober in het kerkcentrum.

Groetjes, Open maaltijd

Nel de Rijke

 


Liederen en schriftlezingen zondag 23 september

Ochtenddienst

Liturgie voorhanden

 

Lied 117a: 1 en 2

Lied 288

Lied 98a: 1

Lied 838: 1 en 3

Lied 174: 2 en 3

Lied 981

 

Schriftlezing

2 Koningen 5: 1-5a

2 Koningen 5: 5b-14

 

Avonddienst

Liturgie voorhanden