Zondagsbrief
20e jaargang nr. 49, zondag 1 december 2019.
Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)
www.hervormdzierikzee.nl

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben. 

De ochtenddienst (1e Adventszondag) 09:30 uur
Voorganger: ds. S.F van der Linden, Horebeke
Schriftlezing: Lukas 21 : 25 – 33
Ouderling van dienst: Willemien van de Velde- Hekman
Organist: Johan van Broekhoven
Koster: Peter de Jonge
Collecten: 1) Pastoriefonds  2) Kerkbeheer
Crèche: Inge en Lucas de Vlieger, Luuk van den Bosch
Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders.Tijdens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Joannet Boer en Isa Lindhout. Midden groep: Willemien Kloet en Ariëlla Kooij. Oudste groep: Joël Hillebrand.
       
De avonddienst 18:30 uur 
Voorganger: ds. C. Bijman, Arnemuiden
Schriftlezing: Mattheüs 1 – 17
Ouderling van dienst: Willemien van de Velde- Hekman
Organist: Niels Eversdijk
Koster: Peter de Jonge
Collecte: 1) Pastoriefonds 2) Avonderedienst

Gastvoorgangers
Vandaag ontmoeten we in de morgendienst voor het eerst ds. S.F. (Simon) van der Linden. Hij is 33 jaar, werd in 2012 doopsgezind predikant in Friesland en is sinds eind 2017 predikant in de protestantse gemeente te Horebeke, een oude protestantse enclave in Oost-Vlaanderen. Het is de enige plaats in België waar sinds de Reformatie onafgebroken een protestantse gemeente is geweest. Om die reden is er in Horebeke ook een heus protestants museum. In de avonddienst gaat ds. Bijman voor. Hij is 71 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont. Volgende week zondag zijn er in beide diensten bekende gastvoorgangers. In de morgendienst is de voorganger ds. Marjan Riedijk, sinds oktober 2016 predikant van de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en te Zonnemaire en tot januari 2016 jeugdouderling in onze gemeente. In de avonddienst ontmoeten we ds. Westerneng. Hij is 56 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te ’s-Gravenpolder en Baarland.

Omzien naar elkaar
De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die her-stellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen onder-gaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

Kerkdiensten 8 december
11.00 uur: mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk en Zonnemaire
Collecte: 1) Jeugdwerk 2) Kerkbeheer
18.30 uur:  ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder
Collecte: 1) Jeugdwerk  2) Avonderedienst 
Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

Rouwkring “Onzichtbaar gedragen”
In december gaat een gesprekskring van start voor gemeenteleden die een geliefde door de dood hebben verloren. In deze kring willen we samen luisteren naar mu-ziek en naar teksten uit de Psalmen. Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten die zelf een ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven. Het is geen psychologische kring, maar een kring waar geloofsvragen een plek krijgen. We gebruiken een in de kerk beproefde methode “Onzichtbaar gedra-gen”. 
De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 11 december om 14.30 uur in de consistorie. De leiding van de bijeenkomsten berust bij ouderling Janny Walhout-Burger (tel. 407944, j.walhout@hotmail.com) en ouderling André Flikweert (410991, asflikweert@zeelandnet.nl). Bij hen kunt u zich opgeven. Omdat een ver-trouwelijke sfeer binnen de gesprekskring belangrijk is, is het niet mogelijk in een later stadium alsnog aan te sluiten.

Pastoraat in de vacaturetijd
Zoals eerder is gemeld zal ds. J. Smink tijdens de vacaturetijd het bijzondere pastoraat voor zijn rekening nemen. Het is niet de bedoeling dat u zelf met ds. Smink contact opneemt. De coördinatie van de bezoeken vindt plaats door twee ouderlingen. U wordt verzocht bijzondere situaties, zoals ziekenhuisopname, door te geven aan ouderling Van der Schelde-Dool (tel. 413878 of 06-1186 5799), bij geen gehoor ouderling Van Beveren-van Mierloo (414889 of 06-2252 9646). Hun contactgegevens vindt u ook in iedere kerkbode bovenaan de informatie van onze gemeente.

Kerstworkshop
Dinsdag 17 en woensdag 18 december geven we weer van 13.00uur tot 15.00 uur een kerstworkshop aan de Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Kosten € 27,50 dit is inclusief materialen, koffie of thee en iets lekkers erbij. De opbrengst gaat naar de Stichting Vrouwen voor Vrouwen te Ede die projecten ondersteunen van Neder-landse vrouwen in Afrika die daar onder kansarme vrouwen en kinderen werken. Voor meer informatie: www. Vrouwen voor Vrouwen.info, Dineke van Opdorp tele-foon 415133 of Mijnie Schiettekatte.telefoon 414783Belangstellenden kunnen zich opgeven voor 10 december via mijnie@zeelandnet.nl 

Open Maaltijd
Lieve mensen, zaterdag 7 december is het weer zover, dan is het al weer de laat-ste Open Maaltijd  van dit jaar en dat willen wij weer afsluiten met een hapje en een drankje. Jullie komen toch allemaal weer? Ook mogen jullie iemand meebren-gen. Graag even van te voren opgeven bij Eva, telefoon 421185 in verband met de inkopen. Wij  beginnen om 16.30 uur in het kerkcentrum en het duurt tot ongeveer 20.00 uur. Wij hopen u weer te ontmoeten op 7 december.
Met vriendelijke groeten, namens de commissie, Nel de Rijke

Zeeuwse Vakantieweek 2020  in het Nieuw Hydepark (Roosevelthuis)
Al vele jaren wordt in het Nieuw Hydepark (vroeger het Roosevelthuis) in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Op de website van onze gemeente kunt u onder het kopje “fotoboeken”, de foto’s van voorgaande jaren bekijken en een indruk krijgen hoe goed en gezellig het is. 
De Zeeuwse vakantieweek 2020 vindt plaats van 7 tot en met 14 maart 2020. Wilt u zich aanmelden voor deze vakantieweek of wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met diaken mevr. Elly Hillebrand, tel.: 06-30705752. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 december 2019. Het vervoer naar het Roosevelthuis wordt met bussen geregeld. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van €600. In individuele situaties is het mogelijk om vanuit de diaconie financiële steun te krijgen. 

Boekwinkel Jona
Sinds september 2015 heeft Boekwinkel Jona een locatie in de Visstraat en is daar inmiddels niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Veel mensen komen daar voor een goed boek en vaak ook een goed gesprek. Een mooie plek in onze stad om te delen van Gods liefde voor mensen. 
Vanaf het begin is er ook vanuit onze gemeente ondersteuning door de inzet van vrijwilligers. Ook in het bestuur van de stichting zijn we vertegenwoordigd. Vanaf 1 januari a.s. is de stichting op zoek naar een nieuw bestuurslid. Gezien de samenstelling van het bestuur wordt gekeken naar een lid van onze gemeente, die zo mogelijk ook affiniteit heeft met secretarieel werk. Dit is overigens een relatief kleine taak, waarbij het, naast regelmatig overleg,  met name gaat om betrokkenheid op de vrijwilligers die dagelijks hun schouders zetten onder het werk in de winkel. Heb je interesse? Schroom niet om even te bellen. Graag licht ik het werk telefonisch verder toe.  Arjan Lindhout  06-22 44 35 55

Van achter de Beuze
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk op maandag 2 december voor 19.00 uur inleveren bij de redactie.  Gaarne u kopie zo mogelijk per e-mail (vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Oosterscheldestraat 35, 4302 WG) aanleveren.  Volgende inleverdatum: 9 maart 2020

Deze week
Maandag 2 december
19.30 uur: College van kerkrentmeesters
20.30 uur: Wijkraad van kerkrentmeesters

Dank
Zondagavond 24 november werd ik blij verrast met het mooie bloemstuk uit de kerk. Hartelijk dank daarvoor.
Mevrouw J.M. Mom-Borkent.
 
Liederen ochtenddienst
Psalm 24 : 1  – 2
Psalm 24 : 3 – 5
Lied 289
Advent projectlied
Psalm 75 : 1 – 2
Lied 442 : 2
Lied 769 :1 – 2 – 5 – 6

Schriftlezing
Lukas 21 : 25 – 33

Liederen avonddienst
Psalm 89 : 1 – 6
Lied 442
Psalm 146c : 7
Psalm 89 : 2 – 9
Lied 489 : 1.
Lied 440 : 1 – 4

Schriftlezing
Mattheüs 1 – 17