18e  jaargang Nr. 4, zondag 12 november 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  Ds. D. van Duijvenbode, Monster

  Schriftlezingen:  Psalm 61

Ouderling van dienst:  Piet de Jonge

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Jan Willem Viergever

  Collecten1) Onderhoud gebouwen 2) Kerkbeheer

  Crche:  Linda Pannekoek, Sarah Klink, Lucas de Vlieger

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Joannet en Elise Boer
Middengroep: Linda de Vlieger, Ninah van der Vliet

  Oudste groep: Jeroen van Mourik

 

Tekstvak: Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door > Wim de Leeuw
   Jannewekken 28 telefoon 412045 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl
De avonddienst  18.30 uur

  Voorganger:  Ds. C. L. de Rooij, Rotterdam

  Schriftlezingen:  Genesis 43: 1-16 en Genesis 45: 1-15 

Ouderling van Dienst:  Piet de Jonge

  Koster:  Jan Willem Viergever

  Organist:  Kees Fierloos

  Collecte:  1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

Gastvoorgangers

Vandaag zijn er twee vertrouwde gastpredikanten. In de morgendienst ontmoeten we ds. D. van Duijvenbode. Hij is 52 jaar, was vanaf 1992 predikant te Nieuwendijk (NB), Strijen, Urk en s-Gravenzande en is sinds 1 september 2012 predikant van de Protestantse Gemeente te Monster. In de avonddienst gaat onze oud-predikant ds. De Rooij voor. Hij werd vorige week 68 jaar, was vanaf 1976 predikant te Zoelen, Zierikzee (1981-1986), Terneuzen, Gouda, Zevenbergen, Woerden en Rotterdam-IJsselmonde. Na zijn emeritaat in 2012 was hij tot 2015 nog verbonden aan de Protestantse Gemeente te Kerkwerve.

 

 

Kerkdiensten 19 november (Viering Heilig Avondmaal)

09.30 uur:  Ds. P. de Graaf

Collecten:  1)Werelddiaconaat/ CZWO- project 2) Kerkbeheer

18.30 uur:  Ds. P. de Graaf

Collecten:  1) Werelddiaconaat CZWO-project 2) Avonderedienst

 

Collecten zondag 19 november  Werelddiaconaat;

CZWO-project Pakistan

Vanuit de classicale ZWO-commissie worden 2 projecten in Pakistan ondersteund. Het Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling (NOAD) is een samenwerkingsverband van drie christelijke organisaties in het zuiden van de provincie Punjab in Pakistan. NOAD zet zich in voor het verbeteren van de landbouwactiviteiten van arme boeren en landloze loonarbeiders en hun gezinnen.
Daarnaast wordt ook Kor Gritt ondersteund. Kor Gritt is in het voorjaar 2014 door Kerk in Actie uitgezonden naar Pakistan, waar hij onderzoek doet naar de relaties tussen Pakistaanse christenen en Pakistaanse moslims.

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Gemeenteavond dinsdag 21 november

Dinsdag 21 november hopen we weer de jaarlijkse najaarsgemeenteavond te hebben. Gemeenteavonden zijn in het bijzonder momenten om elkaar als gemeente te ontmoeten en met elkaar te spreken over de gang die de gemeente in de volle breedte gaat. Zoals gebruikelijk zullen natuurlijk de jaarcijfers van de diaconie en het kerkrentmeesterlijke beheer worden getoond en toegelicht. Ruim is er de gelegenheid om vragen te stellen van allerlei aard die de opbouw van de gemeente ten goede komen. Dan is er natuurlijk even een breekpunt in de vorm van een pauze. Na de pauze neemt onze predikant ons  mee naar Griekenland. Hij zal ons met Bijbelverhalen, gewone mensenverhalen en schitterende fotos leiden naar plaatsen waar de apostel Paulus het evangelie verkondigde. We komen ook op plaatsen waar Paulus nooit is geweest. Het is een avond waar we ons niet alleen verwonderen over de energie die Paulus heeft gehad, maar waar we onze ogen ook kunnen laten verzadigen door de schoonheid van het antieke Griekenland. Een schoonheid die ook door Paulus is gezien. Kortom. U/jij bent allemaal van harte uitgenodigd. De gemeenteavond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. We sluiten de gemeente avond af met een heerlijk hapje en drankje. 

 

Voedselpakketten Dorcas

De opbrengst van de voedselpakketten voor Dorcas was het dubbele van vorig jaar. Door de opbrengst zijn er 14 voedselpakketten samengesteld.
Namens Dorcas allen hartelijk dank!


Verloop ontvangsten Kerkbalans in 2017

 

 

 

 

Een nieuwe vermelding van de bijgewerkte tussenstanden

 

t/m oktober 2017.

 

 

Standen ontvangen bijdragen kerkbalans 2017 per ultimo

 

 

(cumulatief)

 

 

 

 

januari

13.151

 

februari

31.214

 

maart

36.761

 

april

41.047

 

mei

52.325

 

juni

60.492

 

juli

63.706

 

augustus

66.830

 

september

70.489

 

oktober

73.744

 

 

Toezeggingen 2017

83.527

 

Kerkrentmeesters

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vr 19.00 uur inleveren bij dhr.Johan Bax. Zo mogelijk per e-mail (publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl), anders schriftelijk (Vondelingplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Klik op landkaartje (Zeeland). Klik op plaats+kerk ( Zierikzee,NH )
U bent op de infopagina van de kerk. Volgt aanwijzingen.
Internet: www.hervormdzierikzee.nl. wijkgemeente informatie.
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,  
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee, 
tel. 416025, e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
	Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze homepage: www.hervormdzierikzee.nl. Kies op de hoofdpagina voor gewone wijkgemeente en kies vervolgens in het menu bovenaan Publicaties, daarna in het submenu (links) Zondagsbrief.
	Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen. Wie dat op prijs stelt, kan dat melden via zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl.