18e  jaargang Nr.39, zondag 24 september 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst (Viering Heilig Avondmaal)  09.30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   1 Timoteüs 6: 3 – 16

  Ouderling van dienst:  Dineke van Opdorp- Sint

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecten:  1) Wereld diaconaat algemeen  2) Kerkbeheer

  Crèche:  Mariska Viergever, Margot Lindhout, Elise Boer

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Els de Vlieger, Sarah Klink. Midden groep: Nicole de Oude,

   Ninah van der Vliet. Oudste groep: Martin van de Bosch

 

 

De avonddienst (Viering Heilig Avondmaal)  18.30 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:  Psalm 136

Ouderling van Dienst:  Dineke van Opdorp- Sint

  Organist:  Mar van der Veer

  Koster:  Toon van der Zande

  Collecte:  1) Werelddiaconaat algemeen  2) Avonderedienst

 

 

 

 

Gastvoorgangers

Volgende week zondag zijn er twee gastvoorgangers. In de morgendienst gaat ds. M. (Marjan) Riedijk voor. Zij was tot januari 2016 jeugdouderling in onze gemeente en is sinds oktober 2016 predikant in de Protestantse Gemeenten te Nieuwerkerk en Zonnemaire. In de avonddienst ontmoeten we mevrouw ds. B.M. van Ginhoven. Zij was ooit in Zeist vicaris bij onze oud-predikant ds. De Boo, werd in 2005 predikant in Aagtekerke en woont sinds haar emeritaat vorig jaar in Ouwerkerk.

 

Bloemen

Het bloemstuk van deze avondmaal zondag gaat als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente naar de heer M. van der Wekken, Straalweg 5.

 

Kerkdiensten 1 oktober

11.00 uur:  mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk, Zonnemaire

Collecten:  1) Kerk en Israelospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

18.30 uur: mw. ds. B. M. van Ginhoven, Ouwerkerk

Collecten: 1) Kerkbeheer 2) Avonderedienst

 

 

Geboren

We ontvingen het bericht dat op donderdag 14 september is geboren Kasper Arie Antonius. Kasper is de zoon van Eric de Jager en Loes Jacobs die wonen Schouwenbank 117, 4301 ZV. Kasper is een paar weken te vroeg geboren. Met zijn moeder verblijft hij in het ADRZ te Goes. Volgens de laatste berichten gaat het met Kasper en Loes goed. Wij feliciteren Eric en Loes met dit wonder van nieuw leven en het is ons gebed dat de op dit moment kleine kwetsbare Kasper onder de zorg van zijn Schepper mag opgroeien tot een boom van een kerel tot vreugde van ieder die hem met liefde omringt.

  

Deze week

Dinsdag 26 september

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

Woensdag 27 september

19.00 uur: Classisvergadering, Tholen

Donderdag 28 september

20.00 uur: Voorbereiding Adventsproject, Open Hof

Zaterdag 30 september

16.30 uur: Open Maaltijd

 

Verkiezing nieuwe ambtsdragers

Aan het eind van het jaar ontstaat een aantal kerkenraadsvacatures. Dat betekent dat we weer nieuwe ambtsdragers uit ons midden moeten gaan kiezen. Maar voordat er tot kiezen kan worden overgegaan moet er gezocht worden. Bij dat zoeken draagt heel de gemeente verantwoordelijkheid. Dat is het mooie van de structuur van onze Protestantse Kerk. De zeggenschap in het besturen van de gemeente ligt bij de gemeenteleden. Wij hopen dat u daar ook volop gebruik van maakt.

 

Diaken M.M. Hilleman is aftredend maar stelt zich tot onze vreugde weer herkiesbaar voor tenminste twee jaar. Tot maandag 25 september kunt u eventuele bezwaren indienen tegen deze herverkiezing.

 

Ouderling J.A.F. Lindhout is aftredend en niet herkiesbaar. Ouderling G. Kouwer, diaken M.P.J. van Schelven en jeugddiaken L.L. van de Velde-Quits stellen zich niet herkiesbaar. Ouderling W. Storm heeft aangegeven, vanwege gezondheidsredenen tussentijds te willen aftreden.

 

Daarmee zijn er, per 1 januari 2018, 3 vacatures ouderling, 1 vacature diaken en 1 vacatures jeugddiaken.

 

U, als belijdend lid van de gemeente, wordt uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad aanbevelingen in te dienen van gemeenteleden die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. Uiterlijk tot en met maandag 25 september kunt u uw aanbevelingen indienen bij de scriba, Touwbaan 4. U kunt daarvoor gebruik maken van de speciale formulieren, die u aantreft op de tafels bij beide ingangen van de kerk.

 

Terugblik startweekend

Het is altijd weer bewonderenswaardig en reden tot grote dankbaarheid als je ziet hoeveel energie er vrijkomt om een startweekend te houden. Kerkproeverij was het thema. En geproefd hebben we. En dat op alle mogelijk manieren. Allereerst proefden we iets van de grootheid van Gods schepping in de boswachterij Westerschouwen. Jeroen openbaarde veel geheimen van de schepping. Hij overtuigde ons zelfs dat we weliswaar in de Zeeuwse duinen rondwandelden maar dat we ons voortbewogen op het uiterst fijne grind, wat wij zand noemen, afkomstig vanaf de Alpen. We geloofden hem en verwonderden ons. Na deze verrukkelijke wandeling waar we op plekken zijn geweest die zelfs verstokte wandelaars onder ons nog nooit hadden aangedaan keerden we terug in de Gasthuiskerk Daar deden we ons tegoed aan de nog warme pannenkoeken en heerlijke koffie/thee en limonade. ’s Middags was de Gasthuiskerk een OPEN HUIS. Talloze voorbijgangers stapten over de drempel van de Gasthuiskerk. Voor velen was de verleiding niet te weerstaan om over die drempel te komen omdat daarbinnen de meest heerlijk bereidde mossel te nuttigen was. De geuren van de mosselkoker onder De Beuze lokten hen naar binnen. Maar daar proefden ze niet alleen de mossel en de pannenkoek maar ook iets van het geheim van een gemeente van Christus die week in week uit in die prachtige Gasthuiskerk samenkomt tot eer van de levende God. ’s Avonds genoot de jeugd van een heerlijke BBQ. Het was prachtig om te zien dat toeristen die zaterdags zich verwonderd hadden over de gastvrijheid en zich zeer te goed hadden gedaan aan de Zeeuwse heerlijkheden ook in de startdienst op zondagmorgen aanwezig waren. Dat wat zij zaterdags hadden geproefd, smaakte naar meer. Zo was zondagmorgen de Gasthuiskerk, zoals altijd, maar nu in het bijzonder, een echt Open Huis. In de dienst vol eigen gemeenteleden, meegenomen gasten, zaterdagproevers en toevallige voorbijgangers hebben we stil gestaan bij de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Iedereen is genodigd in de wijngaard van de Heer en iedereen deelt op gelijke wijze in de beloften. Verwondering maar ook heilige jaloersheid mag ons allen in beweging zetten om te proeven van Gods beloften. Muzikale talenten wat betreft stem en instrument waren in de startdienst ook te horen. Na de dienst sloten we het startweekend af met een gezamenlijke lunch. Het Kerkcentrum was te klein en de zelf meegenomen en gemaakte lunchgerechten blonken uit in creativiteit, hoeveelheid en in het bijzonder de smaak. Voor iedereen was er genoeg om verzadigd huiswaarts te gaan. Hartelijk dank voor uw/jouw aanwezigheid, inzet, kookkunsten en voorbereidingen om zo een echte Kerkproeverij te kunnen zijn.  Dankbare groet van de startweekendcommissie. 

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, op zaterdag 30 september  is er weer een Open Maaltijd. Dan hopen wij jullie allemaal weer te ontmoeten in het Kerkcentrum. Het begint om 16.30 uur. Graag even van te voren op geven bij Nel de Rijke op telefoonnummer 414598 in verband met de inkopen. Wij hopen er met zijn allen weer wat gezelligs van te maken. Breng gerust eens iemand mee die nog nooit is geweest om te laten zien hoe gezellig het altijd is. Met vriendelijke groet, namens de Open Maaltijd Commissie, Nel de Rijke.

 

Bijbelquiz – donderdag 9 november

Namens het  Platform van kerken in Zierikzee nodigen we jullie uit om deel te nemen aan de NBG Bijbelquiz. Deze avond zal dit jaar op donderdag 9 november gehouden worden in de Protestantse Gemeente  te Kerkwerve. U kunt u aanmelden in teams van 4 personen, eventuele individuele aanmeldingen kunnen op avond zelf een groepje vormen. We heten u welkom vanaf half 8, in het Kerkerf (ingang Ring) met een kopje koffie of thee. Vanaf 8 uur zullen we de quiz spelen en na een korte pauze zullen we  gezamenlijk de antwoorden nakijken. U kunt u aanmelden bij fam. J. Bolle, Kerkwerve, via de mail: bolle27@zeelandnet.nl  of telefonisch 0111-720618. Graag aanmelden voor 1 november 2017.

 

Collecte zondag 24 september - Werelddiaconaat algemeen

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden.

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

 

Noodhulp overstromingen Azië

De vorige week zondag gehouden deurcollecte voor het door overstromingen getroffen Azië heeft het voorlopige bedrag van € 500 opgebracht.

Wanneer u eerder niet in de gelegenheid bent geweest en u wilt alsnog uw bijdrage geven, dan is dat nog mogelijk door uw gift over te maken op het bankrekeningnummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.); NL43  RABO 0375 1750 08, onder vermelding van “Noodhulp Azië”

 

Namens de diaconie hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Reanimatiecursus

Op donderdag 12 oktober wordt er weer een AED- en reanimatiecursus gegeven. De avond start om 19.00 uur in het kerkcentrum.

Deze cursus staat onder leiding van dhr. André de Rijke, Dreischor.

Ook al heeft u de cursus eerder gevolgd, het is belangrijk dat u deze blijft herhalen. Ook zij die nog nooit hebben meegedaan aan deze cursus zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Erik de Vlieger per email erik@grevelingen-groen.nl of telefonisch via 410102.

Geef u op, want u kunt er levens mee redden.

Met vriendelijke groet,

Erik de Vlieger

 

 

Bedankt

Voor de gebeden, ontvangen kaarten, mails, telefoontjes en ook de bloemen, tijdens en na mijn ziekenhuisopname willen we iedereen hartelijk bedanken. Dit ons heeft ons bijzonder goed gedaan!

Jos en Ilona op ’t Hof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verloop ontvangsten Kerkbalans in 2017

Een nieuwe vermelding van de bijgewerkte tussenstanden

t/m augustus 2017.

Standen ontvangen bijdragen kerkbalans 2017 per ultimo

(cumulatief)

januari

13.151

februari

31.214

maart

36.761

april

41.047

mei

52.325

juni

60.492

juli

63.706

augustus

66.830

Toezeggingen 2017

€ 83.527

Kerkrentmeesters