Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

21e jaargang nr 3 zondag 12 januari 2020

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst     09.30 uur 

   Voorganger:   mw.ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk

  Schriftlezingen:  Psalm 138 

  Ouderling van dienst: Johan Hoff

    Organist: Johan van Broekhoven

     Koster: Hans de Vlieger

   Collecte: 1) Onderhoud gebouwen  2) Kerkbeheer

  Crèche: Linda Jumelet, Luuk van den Bosch, Isa Lindhout

  Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het projectlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Lindy Quist, Ilse Goudswaard

     Midden groep: Cor en Ariëlla Kooij

  Oudste groep: Geraline de Groot

 

 Avonddienst      18.30 uur     

  Voorganger: ds. M. H. Vastenhout, Eethen en Drongelen

    Schriftlezingen: Handelingen 18 vers 1-11 en 1 Korinthe 1 vers 1-9

Ouderling van dienst: Johan Hoff

   Organist: Niels Eversdijk

    Koster: Hans de Vlieger

     Collecte: 1) Onderhoud gebouwen 2) Avonderedienst

 

 

    Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Walter Boer

    Steenbank 64 •telefoon 417992 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst ds. Meeuwissen voor. Zij is 34 jaar en werd in november 2012 predikant in haar eerste gemeente, de Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk. In de avonddienst ontmoeten we ds. M.H. Vastenhout. Hij was al vijf keer eerder bij ons. Hij is 39 jaar oud, was vanaf 2008 voor de GZB zendingspredikant in Mexico en is sinds 1 februari 2015 predikant in de Hervormde Gemeente Eethen en Drongelen, in het land van Heusden en Altena.

Volgende week zondag gaat in de avonddienst ds. Westerneng voor. Hij is 56 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeenten te ’s-Gravenpolder en Baarland.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als groet en ter bemoediging naar mevrouw A.P. Landman-van der Werf, Jannewekken 38 en de heer G. Bouwman, Julianastraat 64.

 

Kerkdiensten 19 januari ( Eenheidszondag,  dienst in Nieuwe Kerk)

10.00 uur Voorganger: F. T. J. Schipper

Collecte: 1) Vrienden van Emergis / onkosten van de dienst

18.30 uur Voorganger: ds. D. Westerneng `s-Gravenpolder

Collecte: 1) Nederlands Bijbelgenootschap 2) Avonderedienst

 

Volgende week zondagmorgen gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk om 10 uur

Volgende week zondagmorgen vieren we samen met andere Zierikzeese gemeenten de start van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. We doen dat traditiegetrouw in de Nieuwe Kerk. Let u erop dat deze dienst om 10 uur begint? Voorgangers zijn ds. F.J.T. Schipper en mw. A. van Veldhoven, pastoraal werker van de Rooms-katholieke parochie. Het thema, ons aangereikt door de Raad van Kerken en Missie Nederland, is naar Handelingen 28:2: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Verdere medewerking wordt verleend door het Rooms-Katholiek kerkkoor onder leiding van Wim Boer, die ook het orgel van de Nieuwe Kerk bespeelt. Tijdens de dienst is er crèche en kindernevendienst in De Driehoek.

 

Week van gebed voor de eenheid van de christenen

In het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen worden in de week van zondag 19 januari iedere avond (behalve op zaterdag) gebedsbijeenkomsten gehouden in verschillende kerken of gemeenten op ons eiland. U bent die week van harte welkom op: zondag 19 januari in de kerk van de Protestantse gemeente te Ouwerkerk; maandag 20 januari in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Dapperweg 25 te Haamstede;dinsdag 21 januari in de Hervormde Kerk te Noordgouwe; woensdag 22 januari in het gebouw van de Christengemeente, Grevelingenstraat 35 te Zierikzee; donderdag 23 januari in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Zevengetijstraat 9 te Zierikzee;vrijdag 24 januari in de Hervormde Jodocuskerk te Oosterland.

Iedere avond begint om 19.00 uur.

 

Verjaardagen en jubilea

Op donderdag 9 januari mocht de heer M. Kristalijn, Borrendamme 6 - 88 (4301 VD) zijn 96e verjaardag vieren. Van harte gefeliciteerd!

Wij feliciteren ook de niet bij name te noemen jarigen en jubilea.

 

Omzien naar elkaar

Afgelopen week is mevrouw M.C. Quist - Boot, Dulve 26 (4303 BD) opgenomen in het Hospice Kaaskenshuis, Mauritslaan 39 (4301 NS).

De heer G. Bouwman, Julianastraat 64 (4301 NC) is afgelopen donderdag 9 januari uit het ziekenhuis thuis gekomen om rustig aan te herstellen.

 Afgelopen week is mevrouw D.M. Hekman-van Barneveld, Schuurbeque Boeijestraat 2 0007 (4301 KK) opgenomen in het ziekenhuis ADRZ te Goes, ’s-Gravenpolderseweg 114 (4462 RA) waar zij een geslaagde operatie heeft ondergaan.

 

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 13 januari

19.30 uur Consistorie

20.00 uur Kring Bos,Steenbank 64

Dinsdag 14 januari

20.00 uur Moderamen

19.30 uur Jaarlijkse bijeenkomst gastvrouwen/heren en medewerkers koffiedienst,  Kerkcentrum.

Woensdag 15 januari

14.00 uur Damesgesprekskring, Graspieperstraat 11

Donderdag 16 januari

19.30 uur kring Schults, Moggestraat 18

 

Bijbelkring ‘t Vrije 6

De kring die bijeenkomt ten huize van mevr. Van Rotterdam is een week later dan gebruikelijk.

Dus we komen nu samen op woensdagmorgen 22 januari en we beginnen om kwart voor tien.

We vervolgen de lezing en de bespreking van Openbaring. Tot dan!

Ds. A. van der Ploeg

 

Open maaltijd

Lieve mensen,  Zaterdag  1 Februari is het weer zover. We hopen dan weer een Open Maaltijd te houden. Wij hopen dat jullie allemaal  weer aanwezig  kunnen zijn. Maar wel van te voren  even op geven bij Eva Lokker tel 421185. Het is weer in het kerkcentrum en beginnen 16.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Wij proberen er weer wat  gezelligs van te maken. Allemaal tot ziens op 1 Februari

namens de Open Maaltijd commissie, Nel de Rijke

 

Zondagsbrief 19 januari 2020

Volgende week zondagmorgen zal in verband met de gezamenlijke dienst de Zondagsbrief in de Nieuwe Kerk klaar liggen

 

Dank

Ik wil U hartelijk danken voor de telefoontjes, bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn revalidatie en bij mijn thuiskomst.

mw.M.van Oorschot- van Maurik, watersnipstraat 20

 

 

 

Liederen avonddienst

Psalm 27 vers 2 en 7

Lied 801 vers 1,5,6 en 7

Psalm 25 vers 2 en 6

Lied 841

Geloofsbelijdenis: Lied 340b + Lied 412 vers 3

Lied 1005 (Nederlands)

 

Schriftlezing:

Handelingen 18 vers 1-11 en 1 Korinthe 1 vers 1-9

 

 

 

 

Liederen ochtenddienst

Psalm 121: 1 en 4

Lied 885

Psalm 86: 4

Psalm 86: 5

Psalm 138: 1 en 4

Lied 791

Lied 425

 

Schriftlezing:

Psalm 138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl  Vondelingsplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee, tel.769035,
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: vacant
Pastoraal contactadres: mw. J.A. van der Schelde-Dool, tel.0111-413878/06-11865799
bij geen gehoor: mw. C.J. van Beveren-van Mierloo, tel.0111-414889/06-22529646
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand, tel. 06 – 30705752 en mw. Catrien Vermeulen, 06-25196696.  
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
Mail naar : zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl