Tekstvak:                                                                                                   Zondagsbrief

20e jaargang nr 48 zondag 24 november 2019

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

 

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

  De ochtenddienst (Eeuwigheidszondag)    11.00 uur 

   Voorganger:  ds. P. de Graaf,Kruiningen

   Schriftlezingen:  Genesis 35: 6-20 en Openbaring 21: 1-7 

  Ouderling van dienst:  Piet de Jonge

    Organist:  Kees Fierloos

     Koster:  Jan Willem Viergever

   Collecte:  1) Missionaire gemeente 2) Kerkbeheer

    Crèche:  Margriet van Schelven

  Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders . Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst  gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door Jongste groep: Joannet en Elise Boer,

     Midden groep: Willemien Kloet

  Oudste groep: Geraline de Groot

 

De middagdienst     18.30 uur     

      Voorganger:  ds. A. H. Groen, Rijsoord

    Schriftlezingen: 2 Koningen 2: 1-18

Ouderling van dienst : Piet de Jonge

  Organist:  Erik Zwiep

  Koster:  Jan Willem Viergever

     Collecte: 1) Missionaire gemeente  2) Avonderedienst

  Na afloop van de ochtenddienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

 

   Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door Johan Hoff

    Touwbaan 4•telefoon769035 e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

 

 

 

Gastvoorgangers

Vandaag gaat in de morgendienst, waarin de overleden gemeenteleden worden herdacht, onze oud-predikant ds. De Graaf voor.

In de avonddienst is de voorganger ds. A.H. Groen. Hij is 63 jaar oud, was vanaf 1987 predikant te Waarde, Hellendoorn en Sliedrecht en is sinds december 2013 verbonden aan de Hervormde Gemeente te Rijsoord.

Volgende week zondag ontmoeten we in de morgendienst voor het eerst ds. S.F. (Simon) van der Linden. Hij is 33 jaar, werd in 2012 doopsgezind predikant in Friesland en is sinds eind 2017 predikant in de protestantse gemeente te Horebeke, een oude protestantse enclave in Oost-Vlaanderen. Het is de enige plaats in België waar sinds de Reformatie onafgebroken een protestantse gemeente is geweest. Om die reden is er in Horebeke ook een heus protestants museum.

In de avonddienst gaat volgende week ds. Bijman voor. Hij is 71 jaar, werd in 1974 predikant te Arnemuiden, was vanaf 1979 predikant op Urk en was vanaf 2007 tot aan zijn emeritaat in 2014 opnieuw predikant van de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, waar hij nog woont.

 

Kerkdiensten 1 december

09.30 uur Voorganger: ds. S. F. van der Linden, Horebeke

Collecte: 1) Pastoriefonds 2) Kerkbeheer

18.30 uur Voorganger:  ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecte: 1) Missionaire gemeente  2) Avonderedienst

 

Collecte 24 november Missionaire gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente: gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

Omzien naar elkaar

De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

maandag 25 november

19.30 uur: beroepingscommissie – kerkcentrum.


Pastoraat in de vacaturetijd

Zoals eerder is gemeld zal ds. J. Smink, met zijn vrouw gastlid van onze gemeente, tijdens de vacaturetijd het bijzondere pastoraat voor zijn rekening nemen.
Het is niet de bedoeling dat u zelf met ds. Smink contact opneemt. De coördinatie van de bezoeken vindt plaats door twee ouderlingen.

U wordt verzocht bijzondere situaties, zoals ziekenhuisopname, door te geven aan ouderling Van der Schelde-Dool, bij geen gehoor ouderling Van Beveren-van Mierloo. Hun contactgegevens vindt u ook in iedere kerkbode bovenaan de informatie van onze gemeente.

 

Belijdeniscatechese

Ds. Smink heeft aangeboden komend seizoen belijdeniscatechese te geven.

Mocht u of jij daarvoor belangstelling hebben, dan wordt u/jij verzocht voor dinsdag 26 november a.s. contact op te nemen met André Flikweert, ouderling gemeenteopbouw.

In onderling overleg kan dan bepaald worden op welke avond deze catechese wordt gehouden. Inmiddels heeft zich al één jongere aangemeld. Wie volgt?

 

Kerstworkshop

Dinsdag 17 en woensdag 18 december geven we weer van 13.00uur tot 15.00 uur een kerstworkshop aan de Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. De kosten van € 27,50 zijn inclusief materialen, koffie of thee en iets lekkers erbij. De opbrengst gaat naar de Stichting Vrouwen voor Vrouwen te Ede die projecten ondersteunen van Nederlandse vrouwen in Afrika die daar onder kansarme vrouwen en kinderen werken. Voor meer informatie: www.vrouwenvoorvrouwen.info, Dineke van Opdorp of Mijnie Schiettekatte
U kunt zich vóór 10 december aanmelden.

 

 

 

 

Open Maaltijd

Lieve mensen, 

Zaterdag 7 december is het weer zover. Dan is het al weer de laatste Open Maaltijd  van dit jaar en dat willen wij weer afsluiten met een hapje en een drankje.

Jullie komen toch allemaal weer? Ook mogen jullie iemand mee brengen.

Maar even van te voren opgeven bij Eva in verband met de inkopen. Wij  beginnen om 16.30 uur en het duurt tot ongeveer 20.00 uur in het Kerkcentrum. Wij hopen U weer te ontmoeten op 7 december.
Met vriendelijke groeten namens de Commissie, Nel de Rijke

 

Nieuwe bezoekmedewerkers

We zijn dankbaar dat twee gemeenteleden een taak op zich hebben genomen als bezoekmedewerker.


Ouderenmiddag 80+

We herinneren de oudere gemeenteleden van 80+ aan de gezellige middag op woensdag 27 november a.s. om 14.00 uur in het kerkcentrum. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij Jopie van der Schelde-Dool.

 

Jeugdzolder

Natuurlijk is er ook dit seizoen jeugdzolder, alleen gaan we iets later van start!

De jeugdzolder is er voor de jeugd van groep 7 (basisschool) t/m klas 2 (middelbare school). Ongeveer één keer per maand is er een leuke activiteit op de jeugdzolder in Zierikzee. Soms gaan we op stap of naar een andere locatie. Vrienden en/of vriendinnen zijn ook van harte welkom!

Een week vóór de jeugdzoldermiddag/avond zal er in de zondagsbrief, churchapp en in de jeugdzolder-appgroep een uitnodiging staan met de precieze tijd, plaats en activiteit.

Groetjes van het jeugdzolderteam


Zeeuwse Vakantieweek 2020  in het Nieuw Hydepark (Roosevelthuis)

Al vele jaren wordt in het Nieuw Hydepark (vroeger het Roosevelthuis) in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Op de website van onze gemeente kunt u onder het kopje “fotoboeken”, de foto’s van voorgaande jaren bekijken en een indruk krijgen hoe goed en gezellig het is.

De Zeeuwse vakantieweek 2020 vindt plaats van 7 tot en met 14 maart 2020.

Wilt u zich aanmelden voor deze vakantieweek of wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met diaken mevr. Elly Hillebrand.

Aanmelden kan tot uiterlijk 8 december 2019. Het vervoer naar het Roosevelthuis wordt met bussen geregeld. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van €600. In individuele situaties is het mogelijk om vanuit de diaconie financiële steun te krijgen.

 

Van achter de Beuze

Kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk op maandag 2 december 19.00 uur inleveren bij de redactie. Gaarne uw kopie zo mogelijk per e-mail

vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl, anders schriftelijk aanleveren. De volgende inleverdatum is 9 maart 2020.

 

Kerkbode voor gemeenten van de PKN op Schouwen-Duiveland.

 “In de Kerkbode zie je dat de PKN meer is dan het eigen clubje waar je toe behoort”, aldus Willemien Lemkes bij haar afscheid in het laatste nummer van dit blad dat zij geredigeerd heeft. Je leest er het kerkelijk nieuws van alle PKN-gemeenten op het eiland en ontdekt het kleurrijk palet waar deze kerk uit bestaat:

de Hervormde gemeenten, variërend van Gereformeerde Bond tot Vrijzinnig,

Gereformeerde kerken en een Evangelisch Lutherse kerk. Ieder heeft zijn eigen kerkelijke taal en cultuur. De meditatie voor in het blad wordt telkens door één van de plaatselijke predikanten verzorgd. De lezer maakt zo kennis met diverse manieren van uitleg van en omgaan met de Bijbel. Ondanks al deze verschillen behoren we toch tot dezelfde kerkelijke familie.

Naast het plaatselijke kerknieuws vind je in de Kerkbode verslagen van de

Classis Delta, dat is de regionale  kerkvergadering van Zeeland en omstreken en van de Ring Schouwen-Duiveland en Tholen die bezinningsavonden organiseert over onderwerpen die in de plaatselijke kerken spelen.

Verder staan in de Kerkbode aankondigingen van concerten en andere evenementen in de kerken, cursussen, gespreksavonden, interviews en zo voorts.

Vind je dit interessant en lees je de Kerkbode nog niet, abonneer je dan voor € 34,- per jaar voor adressen in Zierikzee / € 48,- per jaar voor als het via de post verzonden moet worden (kosten 2020).

Voor onze gemeente verzorgt dhr. A.M.P. van der Schelde de abonnementenadministratie. Het adres waar je je kunt aanmelden is: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Rouwkring “Onzichtbaar gedragen”

In december gaat een gesprekskring van start voor gemeenteleden die een geliefde door de dood hebben verloren. In deze kring willen we samen luisteren naar muziek en naar teksten uit de Psalmen. Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten die zelf een ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven. Het is geen psychologische kring, maar een kring waar geloofsvragen een plek krijgen. We gebruiken een in de kerk beproefde methode “Onzichtbaar gedragen”.

De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 11 december om 14.30 uur in de consistorie.
De leiding van de bijeenkomsten berust bij ouderling Janny Walhout-Burger
:
en ouderling André Flikweert
. Bij hen kunt u zich aanmelden. Omdat een vertrouwelijke sfeer binnen de gesprekskring belangrijk is, is het niet mogelijk in een later stadium alsnog aan te sluiten.

Liederen ochtenddienst

 

Volgens liturgie

Liederen avonddienst


Psalm 81: 1, 2, 8 en 9
Psalm  89: 1 en 3
Lied 769: 1, 2 en 4
Lied 632: 1 en 3
Lied 452: 1 en 2
Lied 444

 

Schriftlezing:

2 Kon 2: 1-18 NBG 1951

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad.
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vóór 19.00 uur inleveren bij dhr. Johan Bax, e-mail: publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl 
Info
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr. J. Hoff
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: vacant
Pastoraal contactadres: mw. J.A. van der Schelde-Dool, bij geen gehoor: mw. C.J. van Beveren-van Mierloo, 
Contactpersoon diaconale hulpdienst: mw. Elly Hillebrand en mw. Catrien Vermeulen 
Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief op onze site.
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen
e-mail: zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl