Zondagsbrief


18e jaargang Nr. 53, zondag  31 december 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl


De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.


De ochtenddienst                                                          09:30 uur

Voorganger: ds. N. de Boo, Zeist

Schriftlezingen: Psalm 27: 1 - 6 , Lukas 2: 28b - 30

Ouderling van dienst: Willemien v.d. Velde-Hekman

Organist: Kees Fierloos

Koster: Jan Luijendijk

Collecten: 1) IZB   2) Kerkbeheer

Crche: Ria Verwijs, Lucas de Vlieger, Isa Lindhout

Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door: Jongste groep: Els de Vlieger, Isa Lindhout,  Midden groep: Eleanore van Opdorp, Estee Lindhout, Oudste groep: Christien Struijk


De Avonddienst                                                                   19.00 uur

Voorganger: ds. P. de Graaf

Schriftlezing: Openbaring 21: 1 - 8

Ouderling van dienst: Willemien v.d. Velde- Hekman

Organist: Erik Zwiep

Koster: Jan Luijendijk  

Collecte: Oudejaarscollecte

           

Gastvoorganger

Op deze Oudejaarsdag gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. N. de Boo voor. Hij is 70 jaar, werd na een loopbaan in het middelbaar onderwijs in 1983 predikant te Uitwijk en was vervolgens predikant te Zierikzee (1987) en Zeist (1994) tot hij in 2012 met emeritaat ging. Hij is secretaris van de Confessionele Vereniging. Ds. De Boo is ook volgende week zondagavond onze voorganger. Volgende week zondag is de voorganger in de morgendienst mw. ds. B.M. van Ginhoven. Zij was ooit in Zeist vicaris bij ds. De Boo, werd in 2005 predikant te Aagtekerke en woont sinds haar emeritaat in 2016 in Ouwerkerk. 


Oudejaarsavond

Let op!!! Vanavond begint de dienst om 19.00 uur!!!!!!! Dat wijkt een half uur af van de gebruikelijke avondtijd. Na de dienst zetten we de kerk klaar voor de Nieuwjaarsontmoeting. Daar kunnen wij uw / jouw hulp goed bij gebruiken. Immers vele handen maken maakt niet alleen het werk licht maar zorgt er ook voor dat het werk in een handomdraai is uitgevoerd.


Nieuwjaarsontmoeting 

Morgenochtend op Nieuwjaarsmorgen hopen we elkaar te ontmoeten, goede wensen uit te wisselen, te genieten van de oliebollen en dat alles af te sluiten in een moment van lied, Woord en gebed. De koffie en de oliebollen staan klaar om 09.30 uur. We hopen velen van u en het liefst u/jullie allemaal op deze eerste dag in het nieuwe jaar 2018 te groeten.


Bloemen

Het bloemstuk met de Kerst is als groet en ter bemoediging gegaan naar mevrouw Z.S. van der Zande-Bal, De Cranestraat 28. De bloemen van Oud en Nieuw, die nu in de kerk staan,  gaan morgenochtend naar de heer Andr Flikweert, Touwbaan 5, als dank voor alle zorg die hij in 2017 heeft besteed aan het regelen van alle gastvoorgangers die dit jaar naar Gasthuiskerk zijn gekomen om voor te gaan en als aanmoediging om met niet aflatende vreugde op 2 januari te starten met het uitnodigen van gastvoorgangers voor het jaar 2019.  

 

Omzien naar elkaar

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.


Kerkdiensten 7 januari

09.30 uur: mw. ds. B.M. van Ginhoven, Ouwerkerk

Collecte: 1) Fam de Bel, Thailand  2) Kerkbeheer

Deurcollecte: Voedselbank Schouwen-Duiveland

18.30 uur: ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder

Collecte: 1) Fam de Bel, Thailand 2) Avonderedienst


Collecte zondag 31 december IZB

De IZB, vereniging voor zending in Nederland, is al sinds 1935 actief met een passie voor missie. Zij zijn een missionaire dienstverlener: zij helpen kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland bij het vervullen van hun missionaire roeping. Want het is hun en ons verlangen dat mensen Jezus Christus leren kennen en Hem navolgen. Zending is geen zaak van enkelingen, maar van de hele gemeente. De IZB is erop gericht dat gemeenten en gemeenteleden in hun directe omgeving leven als getuige van Christus. De IZB biedt onder andere het volgende aan; cursussen aan gemeenteleden, nascholing en toerusting van predikanten, en het aanstellen van evangelisten.


Collecte zondag 7 januari Fam de Bel Thailand

Eind 1986 zijn Rien en Maaike de Bel via OMF International uitgezonden naar Azi, waar zij met name actief zijn in Thailand en Vietnam. Via hun werk proberen zij de lokale bevolking met het evangelie te bereiken door onder andere het trainen van jonge broeders en zusters in Missional Business. Het is een groot verlangen van Rien en Maaike om de Tho bevolkingsgroep in Vietnam te bereiken met het evangelie. De eerste stappen zijn gezet met hulp van Vietnamese stagiaires. Deze groep Vietnamese christenen heeft gemeentes dicht in de buurt van de Tho bevolking en dit biedt de mogelijkheid om met deze bevolkingsgroep in contact te komen. Veel tijd wordt ook besteed aan kinderwerk. Zelf proberen zij bij ieder les een spel te verzinnen met een Bijbels principe om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het evangelie. Ook worden er activiteiten georganiseerd onder de oudere jeugd. Samen met de Vietnamese stagiaires worden tienerdiensten bezocht, christelijke dvds vertoond en wordt er gezorgd voor goed onderwijsmateriaal.


Deurcollecte Zondag 7 januari Voedselbank Schouwen-Duiveland

De Voedselbank is een initiatief om de (verborgen) armoede te verminderen en de verspilling van levensmiddelen tegen te gaan. Ook heeft zij als doelstelling het terugdringen van sociaal isolement van de doelgroep die van een laag inkomen rond moet komen. En tevens het stimuleren van deelname van vrijwilligers aan het initiatief waardoor er een grote betrokkenheid ontstaat bij  de samenleving. De hele organisatie wordt gedragen door enkel vrijwilligers, in alle functies.