18e  jaargang Nr. 44, zondag 29 oktober 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

 

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  Ds. P. de Graaf

   Schriftlezingen:  Efeziërs 2

  Ouderling van dienst:  Johan Hoff

  Organist:  Kees Fierloos

  Koster:  Toon v.d. Zande

  Collecten:  1) Diaconie algemeen  2) Kerkbeheer

  Deurcollecte:  Jeugdwerk

  Crèche:  Inge en Linda de Vlieger

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun ouders. Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Lindy Quist, Ariella Kooij
Middengroep: Nicole de Oude, Estee Lindhou

  Oudste groep: Jeroen van Mourik

 

Na de morgendienst koffiedrinken in het Kerkcentrum

 

Jeugddienst  18.30 uur

  Voorganger:  Ds.P.de Graaf

Ouderling van Dienst:  Elma de Oude- Brouwer

    Koster:  Toon v.d. Zande

  Collecte:  1) Agapè

  

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar mevrouw P.M.C. van der Poel – Steenbergen, De Vagerstraat 7. 

 

Kerkdiensten 1 november  Dankdag

19.30 uur:  Ds.P.de Graaf

Collecte:  oogstcollecte

 

Kerkdiensten 5 november

09.30 uur: Ds. P. de Graaf

Collecten: 1) Najaarszendingsweek  2) Kerkbeheer

18.30 uur:  nog niet bekend

Collecten: 1) Najaarszendingsweek  2) Avonderedienst

 

  

Deze week

Maandag 30 oktober

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

20.00 uur: Hulpouders Jeugdwerk, Platteweg 1

Woensdag 1 november

19.30 uur: Dankstond voor gewas, arbeid en visserij

Donderdag 2 november

20.00 uur kring Bos, Steenzwaanweg 1

 

Verkiezing ambtsdragers

Tegen de voorgenomen bevestiging van dhr. W. Jumelet tot diaken zijn geen bezwaren ingediend.

 

Tijdens en na deze morgendienst toelichting Care4Malawi

Begin 2017 vertrokken onze oud predikant ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke namens de GZB naar Malawi (Zuidoost-Afrika) . Mevrouw van de Pol zet zich als verpleegkundige o.a. in om in en vanuit het Ekwendeni Hospital de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Ds. van de Pol help de  presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi om haar droom werkelijkheid te laten worden: mensen stimuleren en toerusten om samen de Bijbel te lezen. In de ochtenddienst zullen Rienke Labeur – van de Pol en Marijke Bremmer - Arends namens de Thuisfrontcommissie iets vertellen over het werk van de familie van de Pol in Malawi. TIJDENS HET KOFFIE DRINKEN zullen Rienke en Marijke nog meer vertellen en zullen ze ons een filmpje laten zien waarin de familie van de Pol zelf vertellen wat ze doen in Malawi en ook iets laten zien van hun werkzaamheden daar.

 

Vanavond Jeugddienst

Vanavond om 18:30 uur hopen we weer een prachtige jeugddienst te hebben. Dit keer is In Christ United uit Goes uitgenodigd. De hele avond is in handen van ICU en het is dus een dienst die anders dan anders is. Het thema van deze avond is: "can’t stop Your love" Kijk op hun site of face book pagina voor meer info. Voor de dienst vinden we het gezellig om met elkaar te eten. De leden van ICU eten ook gezellig met ons mee. We gaan er gewoon van uit dat jullie komen maar kan je om een of andere reden niet dan moet je het even laten weten aan Louise of Elma het liefst via de app. WE BEGINNEN MET DE MAALTIJD OM 17:30 UUR en vrienden en/of vriendinnen zijn van harte welkom! Margriet, Siem, Jonathan, Louise en Elma.

 

Dankdag gewas, arbeid en visserij

Woensdag 1 november is het dankdag voor gewas, arbeid en visserij. In de avond komen we dan als gemeente van Christus samen om God te danken voor het leven en alles daar om heen. Het geheim van de gemeente van Christus is om op zo’n dag  op te trekken naar de dankstond ook als er menselijk gesproken niets is om voor te danken. Het is een getuigenis naar de wereld om ons heen dat we leven in afhankelijkheid.

 

Collecte jeugddienst Zondag 29 oktober – Agapè

Agapè is een beweging van christenen die mensen uitdaagt om te geloven, te groeien en te gaan. Geloven in de onvoorwaardelijke liefde van Jezus, groeien in het geloof en gaan om Jezus zichtbaar te maken in onze samenleving zodat iedereen in Nederland iemand kent die Jezus volgt. Eén van de projecten is streetlink. Streetlink is een link tussen God en de straat. Agapè wil hiermee de jeugd van de straat laten ontdekken wie Jezus is, het beste uit zichzelf gaat halen en dit deelt in zijn eigen omgeving.

 

Collecte zondag 5 november – Najaarszendingsweek; China

Het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong leidt studenten op tot predikant of theologisch docent. Daarnaast biedt het seminarie ook theologische toerusting voor leken.Momenteel studeren aan dit seminarie zo’n 300 studenten. Zij komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Filippijnen en Indonesië. De studenten van buiten Hong Kong zijn vaak al enige tijd werkzaam als gemeentepredikant of docent op een seminarie en willen hun kennis verdiepen. Het LTS heeft ook een parttime avondopleiding. Hier studeren nog eens 260 geïnteresseerde mensen theologie.

 

Dankdag – woensdag 1 november 2017 – oogstcollecte

De oogstcollecte heeft van oudsher te maken met landbouw en visserij. Tegenwoordig zijn ook in onze gemeente minder mensen direct gebonden aan de landbouw of visserij, maar met de oogstcollecte tonen we onze dankbaarheid voor de zegeningen die God ons ook dit jaar weer heeft geschonken.

We leven in een situatie met onzekerheden. Mensen die uit vrees voor geweld worden verdreven naar andere landen. In Nederland is het vaak niet voor te stellen welke rampen mensen hebben meegemaakt om huis en haard te verlaten en te kiezen voor een ander bestaan in een andere wereldstreek.
In een tijd dat we steeds meer kunnen meten vallen extremen steeds meer op. De weerrecords volgen elkaar op. Het is jammer dat agrariërs door marktwerking in de knel komen. Minder landbouwers voeden steeds meer mensen. De voedselkwaliteit is nog nooit zo veilig geweest, maar steeds meer mensen hebben daar twijfels bij.

Dichtbij mogen we als gemeente ook dankbaar zijn. Na een geslaagde restauratie in 2015 en renovatie van de toiletgroep in 2016 mochten we in 2017 het kerkcentrum opwaarderen met een nieuwe kastenwand. Ook mogen we dankbaar zijn dat er al voorbereidingen getroffen mogen worden voor renovatie van ons orgel.

 

 De kerkenraad nodigt u uit voor de eredienst in de GASTHUISKERK die zal worden gehouden op woensdag 1 november 2017 om 19.30 uur. De voorganger in deze dankdienst is onze eigen predikant ds. P. de Graaf. In deze dienst zal een speciale collecte worden gehouden, de zgn. oogstcollecte. Elk jaar vormt de opbrengst van deze oogstcollecte, naast de actie Kerkbalans en de wekelijkse collecten in de erediensten, een wezenlijke bron van inkomsten voor onze gemeente. De kerkenraad is zeer dankbaar dat op deze wijze voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor het pastoraat. Pastoraat is immers de kurk waar de gemeente op drijft – zonder pastoraat brokkelt het gemeenteleven af. Hoewel ons historisch kerkgebouw pas is gerestaureerd, blijft het onderhoud noodzakelijk voor de toekomst.

 

Daarom bevelen we de oogstcollecte van harte bij u aan. Evenals in voorgaande jaren benaderen wij u door middel van een brief met acceptgirokaart, die in de afgelopen week bij u werd bezorgd. Als u de dankdienst bijwoont, dan kunt u uw bijdrage (contant of met de ingevulde acceptgirokaart) in de oogstcollecte afdragen, maar u kunt ook uw bijdrage op de gebruikelijke manier via de bank overmaken.

Wij zijn u zeer dankbaar als u royaal reageert op ons verzoek!

 

Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Jeugdwerk

Zoals jullie weten willen we starten met jeugd activiteiten in de gemeente. Hier hebben we ouders of andere gemeenteleden voor nodig , jong of oud en die het leuk vinden en belangrijk om bij deze activiteiten te helpen . We hebben al enkele ouders bereid gevonden om mee te doen maar meer handen maken licht werk. Aanstaande maandagavond 30 oktober om 20:00 uur komen wij voor het eerst als hulpouders bijeen op de zolder bij Martin van Schelven, Platteweg 1. Wil je ook bij deze avond aanwezig? Kom dat gerust en schuif bij ons aan.

 

Bijbelquiz – donderdagavond 9 november

Ziet u/jij uit naar een onvergetelijk moment van roem en een prachtige spannende avond geef je dan op voor de Bijbelquiz die donderdagavond 9 november door de Protestantse Gemeente te Kerkwerve wordt georganiseerd. Meld u / je aan voor 1 november bij Teunie Wessels, email: tlwessels@zeelandnet.nl / telefoon: 416059.

 

Mantelzorgers  “in het zonnetje “gezet

Tien (10) november is elk jaar de dag van de mantelzorgers. Het S.M.W.O. Welzijn Schouwen – Duiveland zet de mantelzorgers die dag “in het zonnetje “. Iedereen die iemand kent die een naaste intensief en langdurig verzorgt, kan deze hier voor opgeven. Het gaat dus niet om beroepskrachten of vrijwilligers. Opgeven kan tot en met  maandag 30 oktober bij Janny Bouwman, telefoon 0111-413426, email: gbouwman@zeelandnet.nl. Bij de opgave vermelden: naam / adres / postcode/ plaats van hem of haar die u opgeeft en daarbij ook de reden van opgave.

 

 

Bedankt

 

Lieve mensen

Hartelijk  dank voor alle goede wensen.

In de vorm van bloemen tel kaarten

Na mijn operatie en thuiskomst uit het ziekenhuis.

Hebben mij erg goed gedaan.

 

Hartelijke Groet.

Corry Hendriks Fokker.