18e  jaargang Nr. 42, zondag 15 oktober 2017

Hervormde gemeente Zierikzee (gewone wijk)

www.hervormdzierikzee.nl

Zondagsbrief

Welkom

De kerkenraad heet u van harte welkom in de Gasthuiskerk. Fijn dat u (jij) er bent! We hopen dat we vandaag rond het Woord van God bemoedigende en gezegende samenkomsten zullen hebben.

 

De ochtenddienst  11.00 uur

  Voorganger:  ds. P. de Graaf

  Schriftlezingen:   Jesaja 25: 1-9 & Mattheus 22: 1-14

Ouderling van dienst:   Ton van Kooten

  Organist:  Sem Bienefelt

  Koster:  Jan Luijendijk

  Collecten1) Werelddiaconaat  2) Kerkbeheer

  Crche:   Ariella Kooij, Geraline de Groot

  Kindernevendienst:  Voor de kinderen van 4-12 jaar. De kinderen zitten tot en met het gebed voor de schriftlezing bij hun Ouders Tijdens het naspel van het kinderlied kunnen de kinderen naar hun nevendienst gaan. Vandaag wordt de nevendienst geleid door:
Jongste groep: Elise Boer en Monica de Nooijer
Middengroep: Cor Kooij en Merijn Boer

  Oudste groep: Jan Leen de Bel

Tekstvak: Volgende week wordt de Zondagsbrief opgesteld door > Johan Hoff
     Touwbaan 4  telefoon 769035  e-mail: kopyZB.gw@hervormdzierikzee.nl

Cantatedienst  16.30 uur

  Voorganger:  mw. ds J.W. Meeuwissen, St. Maartensdijk

Ouderling van Dienst:  Ton van Kooten

    Koster:  Jan  Luijendijk

  Collecte:  1)Werelddiaconaat 2) Avonderedienst

 


Gastvoorgangers

Vanmiddag gaat in de cantatedienst voor mw ds. J.W. Meeuwissen. Zij is 32 jaar en is sinds november 2012 predikant in de Hervormde Gemeente Rehoboth te Sint-Maartensdijk.

Volgende week zondag zijn er in beide diensten vertrouwde gastvoorgangers. In de morgendienst gaat voor ds. Smink. Hij is emeritus (doopsgezind) predikant en gastlid van onze gemeente. In de avonddienst is de voorganger ds. Westerneng. Hij is 54 jaar, was vanaf 1988 predikant in de Gereformeerde Kerken van Sint-Laurens, Idskenhuizen (Fr) en Vorden en is sinds 2007 predikant van de Protestantse Gemeente s-Gravenpolder-Baarland.

 

Bloemen

De bloemen van deze zondag gaan als een groet en ter bemoediging naar de heer H.J. Goossens in de Cornelia, afdeling Vliedberg.

 

Kerkdiensten 22 oktober

09.30 uur: ds. J.Smink, Zierikzee

Collecten:  1) Missionaire gemeentenospice KHHhjjkOnderhoudOO  2) Kerkbeheer

18.30 uur:  ds. D. Westerneng, `s-Gravenpolder

 Collecten: 1) Missionaire gemeente 2) Avonderedienst

 

Omzien naar elkaar 

De zieken in het ziekenhuis thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Deze week

Maandag 16 oktober

19.30 uur Wijkraad van kerkrentmeesters

Woensdag 18 okt.: 

14.00 uur Damesgesprekskring,  Graspieperstraat 11.

Donderdag 19 oktober

10.00 uur: Bijbelkring, t Vrije 4

 


Verkiezing ambtsdragers

De kerkenraad heeft dhr. A.S. Flikweert, te Zierikzee benoemd tot ouderling en dhr. W.  Jumelet, tot diaken. We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat dhr. Flikweert zijn benoeming inmiddels heeft aanvaard. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van dhr. Flikweert dienen uiterlijk vrijdag 20 oktober schriftelijk en ondertekend te zijn ingediend bij de scriba. De kerkenraad deelt verder mee dat tegen de voorgenomen herbevestiging van de herkozen diaken mevr. M.M. Hilleman geen bezwaren zijn ingediend. 

 

Jeugddienst zondagavond 29 oktober

Zet alvast in je agenda want op zondag 29 oktober om 18:30 is er weer een jeugddienst gepland. Dit keer hebben we In Christ United uit Goes uitgenodigd. De hele avond is in handen van ICU en het is dus een dienst die anders dan anders is. Het thema van deze avond is: "cant stop Your love" Kijk op hun site of face book pagina voor meer info. Voor de dienst vinden we het gezellig om met elkaar te eten. De leden van ICU eten ook gezellig met ons mee. We gaan er gewoon van uit dat jullie komen maar kan je om een of andere reden niet dan moet je het even laten weten aan Louise of Elma het liefst via de app. We beginnen met de maaltijd om 17:30 en vrienden en/of vriendinnen zijn van harte welkom!

Margriet, Siem, Jonathan, Louise en Elma.

 

Collecte zondag 15 oktober Werelddiaconaat; Zuid-Sudan (Wereldvoedseldag)

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen.

 

 

 

 

 

Collecte Zondag 22 oktober Missionaire Gemeente

De kerk is er niet om zichzelf in stand te houden. Ze is een missionaire (=gezonden) gemeente:

gezonden in een wereld vol nood en ongeloof. De

Blijde Boodschap van God is het waard om doorgegeven te worden. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Door middel van de collecten worden  zowel plaatselijke als regionale projecten ondersteund. Hierbij kunt u denken

aan de Openkerkdagen, Vakantiebijbelclub, de Elisabethbode uitdelen etc.

 

 

Kerst bij de Kindernevendienst

Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crche en de kindernevendienst zelf kiezen welk boek ze graag als kadootje krijgen na de kinderKerstviering.
De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitgedeeld in de crche en  kindernevendienst.
Uiterlijk 5 november moeten ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik.

 

 

 

 

Tekstvak: Colofon
Eindredactie: De wijkkerkenraad. 
Redactie en samenstelling:
Walter Boer, Jan Leen de Bel, Johan Hoff, Wim de Leeuw, Marianne van Mourik.
Berichten voor de Zondagsbrief: uiterlijk woensdag vr 19.00 uur inleveren bij dhr.Johan Bax. publiciteit.gw@hervormdzierikzee.nl, Vondelingplaat 11, 4301 ZP, tel. 415608)
Info:
Kerkdiensten via internet: www.Kerkomroep.nl
Internet: www.hervormdzierikzee.nl
Scriba: dhr.J.Hoff, Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee,  tel.769035,    
e-mail kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl
Predikant: Ds.P.de Graaf, Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS  Zierikzee, 
tel. 416025,  e-mail predikant.gw@hervormdzierikzee.nl

Meer over de Zondagsbrief
Vanaf zaterdagmiddag staat de Zondagsbrief in afgeslankte vorm op onze site. 
Gemeenteleden kunnen de Zondagsbrief ook per e-mail ontvangen aanmelden via zondagsbrief.gw@hervormdzierikzee.nl