Terugblik: Een reeks van bijzondere diensten ligt achter ons. Fijn dat we met zovelen het feest van Kerst mochten vieren. Feestelijk was in het bijzonder de kerstviering met de kinderen van de kindernevendienst op zondagavond 22 december. Door middel van bijgevoegde foto groeten zij ook de gemeenten op ons eiland. Het was goed dat we op Oudejaarsavond opnieuw in een gezamenlijke avonddienst in de Thomaskerk het jaar mochten afsluiten en op Nieuwjaarsmorgen in een morgenge-bed, geleid door kerkenraadsleden, het jaar met elkaar mochten beginnen. 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers: Afgelopen zondagmorgen werden door ds. M. Riedijk, die zelf eerder deel uitmaakte van de Zierikzeese kerkenraad, twee nieuwe ambtsdragers in het ambt beves-tigd: ouderling-kerkrentmeester J.A. Struijk en diaken J.P. van Splunter. Beiden maakten al eerder deel uit van de kerkenraad. We heten hen van harte welkom. Herbevestiging vond plaats van de ou-derlingen C.J. van Beveren-van Mierloo, J. Hoff, T.A. van Kooten, ouderling-kerkrentmeester A. Kleiberg en diaken J.M. de Bel. Afscheid werd genomen van diaken A. Roks, die acht jaar secretaris van de diaconie was en zeven jaar voorzitter van de kerkenraad. We zullen zijn gewaardeerde inbreng als diaken en als voorzitter node missen, maar als secretaris van de beroepingscommissie is hij nog nauw betrokken bij het kerkenwerk. Omdat ouderling-kerkrentmeester D.C. de Vlieger wegens vakantie afwezig was, nemen we a.s. zondagmorgen van hem afscheid, na acht jaar trouwe dienst. Met dankbaarheid mogen we constateren dat de kerkenraad met elf ouderlingen, vijf ouderlingen-kerkrentmeester en acht diakenen nagenoeg voltallig is. Behalve één ouderlingvacature missen we alleen nog een predikant, maar daarmee is de beroepingscommissie volop in de weer. 

Vooruitblik: Komende zondagen zijn er vertrouwde en gewaardeerde gastpredikanten op de kansel van de Gasthuiskerk te vinden. Volgende week zondag vieren we traditiegetrouw in de Nieuwe Kerk de zondag van gebed voor de eenheid van de christenen. In die dienst wordt voorgegaan door onze consulent ds. Schipper en door mw. A. van Veldhoven, pastoraal werkster van de rooms-katholieke parochie. Medewerking wordt verleend door het katholiek kerkkoor onder leiding van Wim Boer, die ook het orgel bespeelt. Het thema, ons aangereikt door de Raad van Kerken en Missie Nederland, is naar Handelingen 28:2 “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Tijdens de dienst is er crèche en kindernevendienst in De Driehoek. Let u erop dat de dienst volgende week om 10 uur begint. A.s. zondagmorgen begint de morgendienst, anders dan per abuis in de laatste zondagsbrief was vermeld, om half 10 en niet om 11 uur. 

Overleden: Op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari, is in de leeftijd van 71 jaar ons gemeentelid Gerrit J. Bakker overleden. Hij was geboren en getogen in Zierikzee en woonde, sinds hij in 1974 trouwde met Corrie Steenaard, op Scheepstimmerdijk 73. Trouw nam hij zijn plek in de Gasthuiskerk in. In zijn arbeidzaam leven was hij bouwvakker-timmerman. In zijn jonge jaren was hij een gepassioneerd wiel-renner, zelfs nog een jaar als professional. Al heel veel jaren kampte hij met gezondheidsproblemen, maar iedere keer mocht hij er weer bovenop komen. Op 15 november jl. mochten hij en zijn vrouw nog hun 45-jarig huwelijk herdenken. Na een val enkele weken geleden en bijkomende complicaties waren zijn krachten dusdanig afgenomen dat herstel niet meer mogelijk bleek. Afgelopen zondagmorgen stonden we stil bij het leven en sterven van de heer Bakker en deden we voorbede voor zijn vrouw Corrie, voor dochter Linda, zoon Johan en schoondochter Alma en de kleinkinderen Roos en Suus. Ook denken we aan zijn zus Lineke. De herdenkingsdienst, geleid door onze oud-predikant ds. De Graaf, is voorzien op donderdag 9 januari in de Gasthuiskerk, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats te Zierikzee. 

Alpha-cursus: Op Eerste Kerstdag is er al een prachtige rode folder over uitgereikt, maar als herinne-ring: op woensdag 15 januari is er de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken met Alpha. Je kunt vragen stellen, andere mensen ontmoeten en praten over interessante onderwerpen. We starten a.s. woensdag om 18.30 uur in het Kerkplein, Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. Voor informatie en aanmelding: Esther in ´t Anker en Caroline Vroemen, 06-2297 8532 en alphazierikzee@kpnmail.nl. Meer in-formatie is te vinden op alphacursus.nl. 

Familie Van de Pol in Malawi: We hebben met elkaar gedeeld dat onze oud-predikant ds. Gert van de Pol en zijn vrouw Rieneke hun werk in Ekwendeni (Noord-Malawi) na bijna drie jaar moesten beëindigen en inmiddels door de GZB zijn overgeplaatst naar Blantyre (Zuid-Malawi). Dat betekent voor hen een ingrijpende verhuizing. Met hen danken we voor al het goede dat zij in Noord-Malawi hebben mo-gen doen en bidden we om zegen op hun werk in het nieuwe woonomgeving in Zuid-Malawi. Meer over de verhuizing en het werk van het echtpaar Van de Pol kunt u lezen in de laatste nieuwsbrief, die ook op de website van onze gemeente te vinden is. 

Tenslotte: We mochten elkaar aan het begin van dit nieuwe jaar de zegen van God toewensen. Als gemeente hopen we die zegen in het bijzonder te ervaren bij het vervullen van de predikantsvacature. Van harte wensen we ook Gods zegen toe aan de andere gemeenten op ons eiland. Deze keer denken we daarbij in het bijzonder aan de gemeente van Sirjansland en haar predikant, nu ds. Pronk het beroep heeft aangenomen vanuit Grand Rapids (Michigan), een plaats waarheen in de 19e eeuw al veel Nederlanders emigreerden. 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk, André Flikweert