Zondag 8 december (2e zondag van advent)

11.00 uur  mw. ds. M. Riedijk, Nieuwerkerk en Zonnemaire

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur  ds. D. Westerneng, ´s-Gravenpolder

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst


Zondag 15 december (3e zondag van advent)

09.30 uur  ds. J. Schaap, IJsselmonde

Collecten: Woord en Daad / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18.30 uur  ds. G.J. van Beek, Nieuw-Lekkerland

Collecten: Woord en Daad / Avonderedienst

Terugblik: We mogen terugzien op inspirerende diensten met gastvoorgangers. Een van die gastvoorgangers was onze oud-predikant ds. De Graaf, die de morgendienst op Eeuwigheidszondag leidde. In deze dienst stonden we met veel familieleden stil bij het overlijden in het afgelopen kerkelijk jaar van dertien gemeenteleden tussen 61 en 96 jaar. Ds. De Graaf stond in het bijzonder stil bij Genesis 35: 6-20, waar Jakob een gedenksteen plaatste voor zijn geliefde Rachel maar ook een altaar, omdat God zich aan hem geopenbaard had. Als gemeente beleden we zingend met ons laatste lied in de dienst (Lied 801): “Die aan kruis en graf ontheven, zullen zingen lof en prijs aan den Heer van dood en leven in zijn zalig paradijs”.

Vooruitblik: Komende zondagen gaan in de diensten hoofdzakelijk vertrouwde gastvoorgangers voor in de persoon van ds. Riedijk, ds. Westerneng en ds. Van Beek. Ds. Westerneng vervangt ds. Baggerman, die wegens andere verplichtingen moest afzeggen. De voorganger in de morgendienst van volgende week zondag, ds. Schaap, ging in juni jl. al eens in een avonddienst voor. Hij is 43 jaar, werd in 2006 predikant te Nigtevecht, waar ook onze oud-predikant ds. Van de Pol begon, en is sinds april 2013 predikant te Rotterdam-IJsselmonde, als opvolger van onze oud-predikant ds. De Rooij.

Overleden: Op vrijdag 29 november overleed in de leeftijd van 87 jaar de heer L.C. (Leen) Abrahamse. Hij werd geboren in Wissenkerke en huwde 62 jaar geleden met zijn vrouw, mevrouw Abrahamse-van Dixhoorn. De heer Abrahamse was tot zijn zestigste met passie werkzaam als visserij-inspecteur. Vanwege het werk woonde het echtpaar Abrahamse in Wemeldinge en Bruinisse. Zij verhuisden in de jaren ’70 naar Ockerssestraat 6 in Zierikzee en woonden sinds juli jl. op Borrendamme 29. Het huwelijk van de heer en mevrouw Abrahamse werd gezegend met vier dochters en schoonzoons, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Na zijn pensionering hebben de heer en mevrouw Abrahamse nog erg genoten van het maken van vele reizen, waarbij vooral de reis naar Nieuw-Guinea eruit sprong. Ondanks de laatste jaren van ziekte van de heer Abrahamse, keken ze dankbaar terug op een mooi leven. De dienst van Woord en Gebed was voorzien op woensdagmiddag 4 december in de Gasthuiskerk onder leiding van ds. J. Smink, gevolgd door de crematie in besloten kring te Goes. Wij wensen mevrouw Abrahamse en haar kinderen en kleinkinderen van harte de troost en nabijheid van onze God toe bij dit ingrijpende verlies.

Rouwkring “Onzichtbaar gedragen”  In december gaat een gesprekskring van start voor gemeenteleden die een geliefde door de dood hebben verloren. In deze kring willen we samen luisteren naar muziek en naar teksten uit de Psalmen. Vanuit dat luisteren wisselen de deelnemers hun ervaringen uit. Het is een groep van lotgenoten die zelf een ernstig verlies hebben meegemaakt. Het gaat om de onderlinge steun, die mensen elkaar kunnen geven. Het is geen psychologische kring, maar een kring waar geloofsvragen een plek krijgen. We gebruiken een in de kerk beproefde methode “Onzichtbaar gedragen”. De eerste bijeenkomst is op woensdagmiddag 11 december om 14.30 uur in de consistorie. De leiding van de bijeenkomsten berust bij ouderling Janny Walhout-Burger (tel. 407944, j.walhout@hotmail.com) en ouderling André Flikweert (410991, asflikweert@zeelandnet.nl). Bij hen kunt u zich opgeven. Omdat een vertrouwelijke sfeer binnen de gesprekskring belangrijk is, is het niet mogelijk in een later stadium alsnog aan te sluiten. Enkele gemeenteleden hebben zich al aangemeld.

Open Maaltijd: Aanstaande zaterdag 7 december is er weer een Open Maaltijd in het kerkcentrum. Graag opgeven bij Eva Lokker, 421185, in verband met de inkopen. Het begint om 16.30 uur en duurt tot ongeveer 20 uur.

Kerstworkshop: Op dinsdag 17 en woensdag 18 december wordt van 13 tot 15 uur weer een kerstworkshop gehouden aan de Zevengetijstraat 6 in Zierikzee. De kosten zijn € 27,50 voor de materialen, koffie of thee en iets lekkers erbij. De opbrengst is voor de Stichting Vrouwen voor Vrouwen te Ede, die projecten ondersteunt van Nederlandse vrouwen die in Afrika werken onder kansarme vrouwen en kinderen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dineke van Opdorp (415133) of bij Mijnie Schiettekatte (414783), bij wie u zich vóór 10 december ook kunt aanmelden via mijnie@zeelandnet.nl.

Zeeuwse Vakantieweek 2020 in Nieuw Hydepark (Roosevelthuis): Al vele jaren wordt in Doorn de Zeeuwse vakantieweek georganiseerd. Deze week is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking voor wie een vakantie alleen mogelijk is een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Op de website van onze gemeente kunt u onder het kopje “fotoboeken” de foto’s van voorgaande jaren bekijken en ervaren hoe goed en gezellig het is. De Zeeuwse Vakantieweek 2020 vindt plaats van 7 tot en met 14 maart. Als u zich voor deze vakantieweek wilt aanmelden of meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met diaken Elly Hillebrand (06-3070 5752). Aanmelden kan tot uiterlijk 8 december. Het vervoer naar het Roosevelthuis wordt met bussen geregeld. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 600,-. In individuele situaties is het mogelijk om vanuit de diaconie financiële steun te krijgen.

Jeugdzolder: Ook dit seizoen is er weer maandelijks jeugdzolder op Platteweg 1 voor de jeugd van groep 7 en 8 van de basisschool en de eerste twee klassen van de middelbare school. Soms is er een uitstapje naar een andere locatie. De eerstvolgende keer is op zaterdag 14 december vanaf 17 uur. Verdere data zijn de zondagmiddagen 26 januari, 8 maart en 11 april. Er is een afsluiting voorzien op vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. In de zondagsbrief, churchapp en in de jeugdzolder-appgroep volgen voor de doelgroep verdere uitnodigingen.

Giften: Voor het bloemenfonds ontving mw. J.T. Bos € 5,- en mevrouw M.A. van Wezel-van der Vliet € 15,-. Ouderling W. van de Velde-Hekman ontving € 25,- voor de kerkrentmeesters.

Church App: Al vele jaren maken we als gemeente gebruik van een eigen website, waarop nagenoeg alle informatie terug te vinden is. Om de informatie nog toegankelijker te maken en omdat veel gemeenteleden in het bezit zijn van een mobiele telefoon, is er nu een gratis app beschikbaar, speciaal voor kerken gemaakt. Alles wat je vindt in een gemeenteboekje en de zondagsbrief is geìntegreerd in deze app. Zo zit er een agenda- en roosterfunctie op, een ledenlijst, nieuwsberichten, zondagsbrieven en te beluisteren kerkdiensten. Ook kan iedereen korte berichten op een prikbord achterlaten. Graag nodigen we u en jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH (zonder u). Verdere uitleg is te vinden op de website. Nadere informatie is verkrijgbaar bij ouderling-kerkrentmeester Walter Boer via walter.joannet@gmail.com.

Tenslotte: Inmiddels zijn we een vacante gemeente en dat is na ruim negen jaar best even wennen. Fijn dat verschillende kerkenraadsleden en andere gemeenteleden een extra taak oppakken. Verheugend ook dat de gemeenteleden bij de vele gastvoorgangers de weg naar de Gasthuiskerk weten te vinden. We mogen in deze adventstijd leven uit de belofte van de Koning van de Kerk dat Hij alle dagen met ons zal zijn tot aan de voleinding van de wereld. Namens de kerkenraad mag ik u hartelijk groeten,

André Flikweert