Predikant: vacature

 

Scriba:

J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Pastoraal contactadres:

J.A. van der Schelde-Dool

tel: 0111-413878 of 06-1186 5799

bij geen gehoor C.J. van Beveren-van Mierloo

tel: 0111-414889 of 06-2252 9646

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 24 november (Eeuwigheidszondag)

11.00 uur  ds. P. de Graaf, Kruiningen (herdenken overledenen)

Collecten: Missionaire Gemeente / Kerkbeheer

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

18.30 uur  ds. A.H. Groen, Rijsoord

Collecten: Missionaire Gemeente / Avonderedienst

 

Zondag 1 december (1e zondag van advent)

09.30 uur  ds. S.F. van der Linden, Horebeke (België)

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. C. Bijman, Arnemuiden

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

 

Terugblik: Afgelopen zondag vierden we als gemeente het Heilig Avondmaal, voor het eerst zonder ds. De Graaf. Fijn dat classispredikant ds. Van der Maas in de morgendienst en – als vervanger voor ds. De Boo – ds. Groot Karsijn in de avonddienst voorging. Ds. Groot Karsijn was de zondag ervoor ook al in de morgendienst voorgegaan. Voor de avonddienst was die zondag ds. Van Belzen uit Maassluis overgekomen. Op de avond van Dankdag ging in een goed gevulde kerk ds. Riedijk voor.

 

Herdenken overledenen: In de morgendienst van de laatste zondag van het kerkelijk jaar, aanstaande zondag, herdenken we hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Onze oud-predikant ds. De Graaf zal deze dienst leiden. We gedenken de volgende gemeenteleden:

07-01  Jan Landman (81 jaar)

02-02  Joost van Loo (84 jaar)

10-02  Janna Cornelia van Zweden (89 jaar)

16-02  Hermina Petronella Clazina van Loon-Hogeweg (82 jaar)

18-02  Cornelia Elizabeth Adriana van Gastel-van Schelven (85 jaar)

20-02  Jansje Adriana Stoutjesdijk-Nuijens (96 jaar)

25-03  Johannes Simon van Oorschot (89 jaar)

12-06  Elizabeth Maatje van der Werf (72 jaar)

31-07  Bastiaantje Schults-Schilperoord (81 jaar)

18-09  Tanna van Duivendijk-de Looze (80 jaar)

05-10  Maria Elizabeth de Jager-Roggeband (89 jaar)

26-10  Cornelis Pieter Marinus van Schelven (61 jaar)

16-11  Leendert van den Ouden (75 jaar)

Voor deze dienst zijn de familieleden van de overleden gemeenteleden persoonlijk uitgenodigd via het bij ons bekende contactadres. Wij gedenken onze overledenen in het licht van de belijdenis dat onze Heer Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Met Gezang 247 zingen we zondagmorgen als een gebed: “Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees gij nabij.”

 

Bij de overige diensten: Komende zondagen gaan in de avonddiensten vertrouwde gastvoorgangers voor: ds. Groen uit Rijsoord en ds. Bijman uit Arnemuiden. Volgende week zondag ontmoeten we in de morgendienst voor het eerst ds. S.F. (Simon) van der Linden. Hij is 33 jaar, werd in 2012 doopsgezind predikant in Friesland en is sinds eind 2017 predikant in de protestantse gemeente te Horebeke, een oude protestantse enclave in Oost-Vlaanderen. Het is de enige plaats in Belgie waar sinds de Reformatie onafgebroken een protestantse gemeente is geweest. Om die reden is er in Horebeke ook een heus protestants museum.

 

Omzien naar elkaar: Met dankbaarheid kunnen we melden dat de heer L.P. van Duivendijk, na geruime tijd van ziekenhuisopname en verblijf in het zorgpension, weer naar zijn eigen woning Zijpestraat 36 (4301 VT) mocht terugkeren. De bloemen van Dankdag gingen naar de heer F. Wobben, Hoge Molenstraat 98, die onlangs een ziekenhuisopname heeft ondergaan. De bloemen van vorige week zondag gingen naar mevrouw T.J. van Oosterom-Vet, Graspieperstraat 11, die minder mobiel is dan ze graag zou willen, maar dat belet haar niet om nog op allerlei manieren in de gemeente actief te zijn. De bloemen van afgelopen zondag gingen naar diaken mevrouw E. Hillebrand-Bolhuis, Nieuwe Bogerdstraat 17, die met flinke rugklachten te kampen heeft. De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Op zaterdag 16 november overleed, nog onverwacht hoewel hij al enige tijd in verpleeghuis Cornelia verbleef, de heer Leendert (Leo) van den Ouden in de leeftijd van 75 jaar. Hij trouwde in 1974 met Joke van Leeuwen, die bijna zeven jaar geleden, op 21 januari 2013, op nog maar 60-jarige leeftijd overleed. Samen hadden zij een dochter Ilona. Velen zullen Leo gekend hebben van zijn werkzame leven bij Van Oeveren, waar hij jaren leiding gaf aan de reisbureau-afdeling. Ook was hij vele jaren voorzitter van voetbalvereniging MEVO en enkele jaren voor het CDA lid van de gemeenteraad van Zierikzee. Wij leven mee met dochter Ilona, haar man en kind, maar ook met de 96-jarige moeder van Leo, mevrouw L. van den Ouden-Quant, en met zijn schoonmoeder, ons gemeentelid mevrouw E.P. van Leeuwen-de Putter, Eendrachtstraat 54 (4301 VM). De begrafenis van de heer Van den Ouden is voorzien op vrijdagmiddag 22 november. In de afscheidsdienst zal onze oud-predikant ds. De Graaf voorgaan.

 

Verjaardagen en jubilea: Mevrouw J.C. Schot, De Cranestraat 22 (4301 MJ) heeft op maandag 11  november haar 90e verjaardag mogen vieren. Mevrouw D. Plette-Verhage, Gruttostraat 5 (4302 WD), hoopt op vrijdag 22 november haar 75e verjaardag te vieren. Wij feliciteren hen en alle niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte.

 

Pastoraat in de vacaturetijd: Zoals eerder is gemeld zal ds. J. Smink, gastlid van onze gemeente, tijdens de vacaturetijd het bijzondere pastoraat voor zijn rekening nemen. Het is niet de bedoeling dat u zelf met ds. Smink contact opneemt. De coördinatie van de bezoeken vindt plaats door twee ouderlingen. Als u behoefte heeft aan pastoraal bezoek, dan wordt u verzocht contact op te nemen met ouderling Van der Schelde-Dool (zij is eerste aanspreekpunt) of ouderling Van Beveren-van Mierloo. Hun contactgegevens vindt u in iedere kerkbode bovenaan de informatie van onze gemeente.

 

Pastoraat – bezoekmedewerkers: We zijn dankbaar dat twee gemeenteleden een taak op zich hebben genomen als bezoekmedewerker. Al weer even geleden is mevrouw C. Terlouw-de Jong bezoekmedewerkster geworden in wijk 4 van ouderling Flikweert (Havenkwartier). Mevrouw K. van der Ploeg-Vane gaat beginnen als bezoekmedewerkster in wijk 1 van ouderling De Jonge (westelijk deel van Malta).

 

Gezellige middag ouderen 80+: Aanstaande woensdag 27 november organiseren de ouderlingen weer een gezellige middag voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De middag begint om 14.00 uur in het kerkcentrum. Alle leden van de doelgroep hebben, als het goed is, inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Als dat niet het geval is, dan wordt u gevraagd even contact op te nemen met een van de contactpersonen voor het pastoraat.

 

Belijdeniscatechese: Ds. Smink heeft aangeboden komend seizoen belijdeniscatechese te geven. Mocht je daarvoor belangstelling hebben, dan word je verzocht voor 24 november contact op te nemen met ouderling gemeenteopbouw André Flikweert via 0111-410991 of asflikweert@zeelandnet.nl. Eén jongere heeft al te kennen gegeven mee te willen doen, maar ook oudere gemeenteleden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden, ook als u nog niet zeker weet of u belijdenis wilt doen. In onderling overleg wordt bepaald op welke avond deze catechese wordt gehouden.

 

Bijbelkring: De Bijbelkring, die dit seizoen wordt geleid door ds. A. van der Ploeg, zal ook dit seizoen op de gebruikelijke woensdagmorgen worden gehouden en op 22 november van start gaan. Mevrouw Van Rotterdam, Vrije 6, is weer gastvrouw. Het begint ´s morgens om half tien.

 

Open Maaltijd: Op zaterdag 7 december is er weer een Open Maaltijd in het kerkcentrum. Graag opgeven bij Eva Lokker, 421185, in verband met de inkopen. Het begint om 16.30 uur en duurt tot ongeveer 20 uur.

 

Church App: Al vele jaren maken we als gemeente gebruik van een eigen website, waarop nagenoeg alle informatie terug te vinden is. Om de informatie nog toegankelijker te maken en omdat veel gemeenteleden in het bezit zijn van een mobiele telefoon, is er nu een gratis app beschikbaar, speciaal voor kerken gemaakt. Alles wat je vindt in een gemeenteboekje en de zondagsbrief is geěntegreerd in deze app. Zo zit er een agenda- en roosterfunctie op, een ledenlijst, nieuwsberichten, zondagsbrieven en te beluisteren kerkdiensten. Ook kan iedereen korte berichten op een prikbord achterlaten. Graag nodigen we u en jou uit de gratis app te installeren en te registreren. Deze is te vinden onder de naam CHRCH (zonder u). Verdere uitleg is te vinden op de website. Nadere informatie is verkrijgbaar bij ouderling-kerkrentmeester Walter Boer via walter.joannet@gmail.com.

 

Van achter de Beuze: Kopij voor het decembernummer van ons kwartaalblad Van achter de Beuze dient uiterlijk maandag 2 december 19.00 uur te zijn ingeleverd bij de redacteuren Cor Kooij en Inga Kloet, bij voorkeur per e-mail via vadbeuze.gw@hervormdzierikzee.nl, en anders schriftelijk op Oosterscheldestraat 35, 4302 WG. De volgende inleverdatum is 9 maart.

 

Tenslotte: Dank vanuit Krunege:

Onze oud-predikant ds. De Graaf verzocht onderstaande in de kerkbode op te nemen:

In het 21e hoofdstuk van het Bijbelboek Openbaring lezen we over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalde. Als Johannes die stad beschrijft dan spreekt hij over paarlen poorten en gouden straten. Natuurlijk zijn de poorten van het nieuwe Jeruzalem niet van parels en de straten niet van goud. De woordenschat van Johannes is echter ontoereikend om de schoonheid van het nieuwe Jeruzalem te beschrijven. Hij gebruikt daarom woorden die het kostbaarste tot uitdrukking brengen terwijl dat wat hij in werkelijkheid ziet daar ver boven uitstijgt. In een dergelijke positie verkeer ik  bij het schrijven van dit dankwoord ook. Ook mijn woordenschat is ontoereikend om precies te verwoorden de dnkbaarheid voor alles wat in het bijzonder tijdens mijn afscheid is gepasseerd. Voor ons hele gezin, en voor mij in het bijzonder, waren het onvergetelijke mooie dagen. Enige relativering is misschien ook wel op zijn plaats. Eén van onze kleindochters, zeven jaar oud, vond het de meest verschrikkelijke dag van haar leven. Dat had allemaal te maken met de opgelegde beperkingen die haar gewoonlijke onstuimige gedrag in goede banen moest leiden. Ongetwijfeld komt er een moment in haar leven (en ik hoop snel) dat zij zich realiseert dat haar ervaring omgekeerd evenredig is aan de werkelijkheid. Want zo  is het. Het begon vrijdagavond 3 november met de informele afscheidsontmoeting. Verrast door de komst van veel gemeenteleden, de prachtig gesproken woorden, het schitterend gemaakte lied, de ontluisterende quiz en de mooie cadeaus zorgden voor een vreugdevol gevoel dat ik nooit niet meer zal vergeten. De persoonlijk gebakken verrukkelijke taart door de kinderen heeft de hele familie De Graaf gevoed.  De appelboom vol met persoonlijke wensen hebben ons tot diep in de nacht die er op volgde beziggehouden en voor altijd geraakt. We hopen de vruchten letterlijk en figuurlijk van de boom een lang leven lang te kunnen blijven plukken met het zicht op Zierikzee. Het in gietijzer en brons gegoten prachtige zicht op Zierikzee, dat wij van u als afscheidsgeschenk hebben ontvangen, heeft een dominante plek gekregen in onze woonkamer. Tot aan het einde van ons leven of de wederkomst van onze Heer zal ons hart dagelijks meerdere keren opspringen van vreugde bij het werpen van onze blik op het silhouet van Zierikzee. En dan volgt na zo’n prachtige avond de afscheidsdienst. Dat is echt het moment dat er een punt komt te staan achter mijn arbeidzame leven. En velen zijn gekomen. Ik heb van u als gemeente afscheid mogen nemen met ook allen daarbij die in mijn arbeidzame- en privé leven voor mij van betekenis zijn geweest. Ik ben u daar zeer dankbaar voor. Ik weet het, de dienst duurde wat langer dan normaal, maar wat mij betreft had dat nog wel langer mogen duren. Wat is er toch veel werk verzet om tot een voor ons onvergetelijk afscheid te komen. Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Maar iedereen die een steentje, steen of rotsblok heeft bijgedragen in de organisatie, de catering, de muzikale omlijsting of wat voor taak u/jou was toebedeeld heel heel hartelijk dank. Natuurlijk ook dank aan u allemaal die rondom deze afscheidsdagen ons overladen hebben met kaarten, mails en velerlei soorten geschenken. Ook dank aan alle sprekers met woorden die mij verlegen maken en in het bijzonder natuurlijk de woorden van de voorzitter van de kerkenraad die duidelijk maken dat de vreugde van negen en een half jaar samen optrekken wederzijds was en dat het bij heeft gedragen aan de opbouw van de gemeente van Christus in Zierikzee. Dat is als voorganger in een gemeente het grootste geschenk wat je kan krijgen omdat je zo als instrument in Gods hand het werk hebt mogen doen tot eer van Hem die jou daartoe geroepen heeft.

Een dankbare groet ook namens Marian en de kinderen,

Piet de Graaf

 

Namens de kerkenraad groet u hartelijk,

André Flikweert