Predikant: vacature

Scriba: J. Hoff
Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee
tel: 0111-769035
e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

Pastoraal contactadres:
J.A. van der Schelde-Dool
tel: 0111-413878 of 06-1186 5799
bij geen gehoor C.J. van Beveren-van Mierloo
tel: 0111-414889 of 06-2252 9646

Abonnementenadministratie Kerkbode:
A.M.P. van der Schelde
Tel: 0111-413878
e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

Zondag 10 november
11.00 uur ds. H.G.W. Groot Karsijn, Oosterland en Kerkwerve
Collecten: Onderhoud Gebouwen / Kerkbeheer
Deurcollecte: St. Ondergrondse Kerk
18.30 uur ds. J. van Belzen, Maassluis
Collecten: Onderhoud Gebouwen / Avonderedienst

Zondag 17 november
09.30 uur ds. A.P. van der Maas, Wemeldinge (viering Heilig Avondmaal)
Collecten: Werelddiaconaat (classicaal ZWO-project) / Kerkbeheer
Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum
18.30 uur ds. N. de Boo, Zeist (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)
Collecten: Werelddiaconaat (classicaal ZWO-project) / Avonderedienst

Overdracht: Boven deze kopij staat bij predikant voor het eerst sinds 9½ jaar: vacature. In de kerken-raad is afgesproken dat ondergetekende als scribent voor de kerkbode optreedt met de scriba als achtervang. We danken ds. De Graaf voor de wijze waarop hij al die tijd tweewekelijks de kopij voor de kerkbode aanleverde en op die manier zorgde voor verbinding met de andere gemeenten op ons eiland. De kopij voor deze kerkbode is inhoudelijk nog voor een belangrijk deel van zijn hand.

Terugblik afscheidsavond: Het afgelopen weekend stond in het teken van het afscheid van ds. en mevrouw De Graaf. Op vrijdagavond was er een gemoedelijk afscheid van de gemeente. Veel ge-meenteleden waren naar de Gasthuiskerk gekomen. Bijzondere bijdragen waren er van de kinderne-vendienst, van de jongste catechisanten, die zelf een taart hadden gebakken met hun namen erop (zie foto), en van de leden van de Bijbelkring. Door de oudere catechesegroepen was een Kahoot-quiz georganiseerd. Door onze oud-organist Mar van der Veer werd een traditie voortgezet die is ingezet bij het afscheid van ds. De Rooij in 1986: hij componeerde een prachtig lied, waarin het bouwkundige verleden van ds. De Graaf aan bod kwam. In de eerstvolgende Van achter de Beuze zal de tekst nog eens worden opgenomen. Van de gemeente ontving het echtpaar De Graaf het Silhouet van Zierikzee van Ad en Tessa Braat en, voor in de tuin in Kruiningen, een jonge Elstar appelboom, vol met kaartjes van gemeenteleden (zie foto).

Terugblik afscheidsdienst: Zondagmiddag was de Gasthuiskerk met ruim 600 aanwezigen bijna geheel gevuld voor de afscheidsdienst van ds. De Graaf. Centraal stonden Prediker 9, 1 Korinthe 15 en Openbaring 21. Consulent ds. F.J.T. Schipper sprak de indrukwekkende woorden uit waarmee ds. De Graaf zijn dienstwerk als dienstdoend predikant van de Protestantse Kerk mocht neerleggen (zie foto). Toespraken werden gehouden door classispredikant ds. A.P. van der Maas, door ds. Schipper namens de Gereformeerde Kerk (Thomaskerk) en de werkgemeenschap van predikanten, door ds. J. van Langevelde namens het Platform van Kerken in Zierikzee, door de heer D. Groenendijk, voorzitter van de kerkenraad van de Vrijzinnige Gemeente, door wethouder D.P.W. Joppe namens de burgerlijke gemeente, door kerkenraadsvoorzitter diaken A. Roks en tenslotte door de kinderen van het echtpaar De Graaf. In de toespraken en in het dankwoord van ds. De Graaf overheerste de dankbaarheid voor alles wat gemeente en predikant in elkaar hebben ontvangen. Aan de dienst werd meegewerkt door het koor Laetare, door organist Aart van Muijen uit Zevenbergen en door ons gemeentelid Jeroen van Mourik op de hoorn. We danken de vele, vele gemeenteleden die een actieve rol hebben gehad bij de afscheidsavond en de afscheidsdienst. Er is achter de schermen buitengewoon veel werk verzet.

Bij de diensten: Komende zondag zijn er bekende gastvoorgangers: de predikant van Oosterland en Kerkwerve en de vroegere bijstand in het pastoraat van Serooskerke. Ook de predikanten van vol-gende week zondag zijn ons welbekend. Het Heilig Avondmaal wordt bediend door onze classispre-dikant, ds. Van der Maas, en onze oud-predikant ds. De Boo. Reeds nu melden we dat ook in onze gemeente in de morgendienst van zondag 24 november de gemeenteleden worden herdacht die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. In die dienst zal onze oud-predikant ds. De Graaf voorgaan, nu hij bij vrijwel alle uitvaarten betrokken is geweest. De familieleden van de overledenen ontvangen via het ons bekende contactadres een uitnodiging voor deze bijzondere dienst.

Omzien naar elkaar: Mevrouw A. Hoekman-Jumelet, Weststraat 21 (4301 BW), is na een wekenlang verblijf in het ziekenhuis weer thuis. De heer L.A. Terlouw, Graspieperstraat 19 (4302 WX), heeft een knieoperatie ondergaan en is weer thuis om verder te herstellen. Beiden ontvingen de bloemen vanuit de gemeente. De heer L.P. van Duivendijk, Zijpestraat 36 (4301 VT), verblijft in het Zorgpension te Zierikzee. Verdriet is er bij de familie Baart-Schults, Havenpark 53 (4301 JH). Op donderdag 31 ok-tober is schoonzoon Ed, echtgenoot van dochter Tineke, overleden in de leeftijd van 70 jaar. De heer F. Wobben, Hoge Molenstraat 98 (4301 KC), is een aantal weken geleden getroffen door een TIA, waarna een ziekenhuisopname volgde, maar hij is inmiddels weer thuis.

De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en be-droefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behan-delingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

Overleden: Dankbaar voor het leven en vol vertrouwen in een nieuwe toekomst is zaterdag 26 oktober overleden de heer Cornelis Pieter Marinus van Schelven in de leeftijd van 61 jaar. Cor van Schelven woonde in Zonnemaire maar was lid van onze gemeente en bijna wekelijks te vinden in de Gasthuiskerk. Amper 2 maanden geleden is een niet te behandelen tumor bij hem ontdekt. Verbijsterd zijn we door de snelle afbraak van het leven van een man die niet alleen sterk oogde maar ook sterk was, zowel lichamelijk als ook geestelijk. Het leven van Cor van Schelven is bepaald niet alleen over rozen gegaan. Teleurstellingen op zakelijk en persoonlijk vlak hebben zijn levenspad gekruist. Maar de balans van zijn leven sloeg door naar het goede. In de laatste vijf jaren had hij een betekenisvolle taak als onderhoudsman van de Radarscholen op ons eiland. Veel ouders en kinderen kenden hem daarvan. Cor van Schelven had twee broers en een zus. Met zijn jongste broer, ons gemeentelid Martin van Schelven, had hij een intensieve band en daar waren we in de gemeente wekelijks getuige van omdat daar waar Cor was ook Juliët, Annika, Silas en Madelief, de kinderen van Martin en Margriet te vinden waren. De drie zonen van Cor bijgestaan door de familie begeleidden woensdagmiddag 30 oktober hun vader naar zijn laatste rustplaats in zijn geliefde Ooltgensplaat. Voor de begrafenis was er in de Gereformeerde Kerk aldaar een uitvaartdienst waar door de mond van de voorganger prachtige getuigeniswoorden klonken van Cor van Schelven zelf. Zo werden de kracht van het Woord en het persoonlijke geloofsleven op een jaloersmakende wijze in evenwicht gebracht. Het Woord kwam uit de brief gericht aan de Korinthiërs met als kern dat wij ons in het leven niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare dingen richten, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare eeuwig. Het is ons gebed dat de familie Van Schelven in hun onpeilbare diepe verdriet een God van nabij mogen ervaren die hen in het leven hier en nu de kracht geeft om overeind te blijven in het geloof en het vertrouwen dat voor hun vader, broer, zwager, oom en familielid het voor ons onzichtbare zichtbaar is geworden. Correspondentieadres familie: M.P.J. van Schelven, Platteweg 1, 4301 NH Zierikzee.

Verjaardagen en jubilea: Mevrouw D.S. Verhagen – Groenhof, De Kanterlaan 18 (4301 MB) vierde dinsdag 29 oktober haar 80e verjaardag. Mevrouw J.S. Heikamp - van Duivendijk, Karnemelksvaart 13 (4301 GW) hoopt zaterdag 9 november 80 jaar oud te worden. De heer H.J. van der Doe en mevrouw J.L. van der Doe - de Bokx, Schuurbeque Boeijestraat 2 0015 (4301 KK), stonden zaterdag 2 november stil bij het feestelijke gebeuren dat zij elkaar 63 jaar geleden hun ja-woord gaven. Zondag 3 november bereikten de heer J. Berrevoets en zijn vrouw H.M. Berrevoets - van Leeuwen, Lam-mermarkt 9 (4301 ES) hun diamanten ofwel 60-jarig huwelijksjubileum. Wij feliciteren de genoemde en alle niet genoemde jarigen en jubilarissen van harte.

Kerst bij de Kindernevendienst: Ook dit jaar kunnen de kinderen van de crèche en de kinderneven-dienst zelf kiezen welk boek ze graag als cadeautje krijgen na de KinderKerstviering van 22 de-cember. De keuzelijsten worden de komende weken weer op zondag uitgedeeld in de crèche en kin-dernevendienst. Tot uiterlijk 10 november kunnen ze worden ingeleverd bij Jeroen en Marianne van Mourik, Sint Domusstraat 22 (let op, ander huisnummer).

Opbrengst collecte KEBENE: In de ochtenddienst van 27 oktober heeft Linda de Vlieger iets verteld en laten zien over haar werk voor KEBENE. In deze dienst en in de jeugddienst ’s avonds is voor KEBENE gecollecteerd. Deze collecten hebben het mooie bedrag van € 918,- opgebracht. Als u nog niet in de gelegenheid was en alsnog een bijdrage wilt geven, dan is dan nog mogelijk door uw gift over te maken op NL43 RABO 03751 75008 van de Diaconie Hervormde Gemeente Zierikzee (G.W.) onder vermelding van “KEBENE”.

Gezellige middag ouderen 80+: Op woensdag 27 november a.s. organiseren de ouderlingen weer een gezellige middag voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder. De middag begint om 14.00 uur in het kerkcentrum. Binnenkort krijgt iedereen van de doelgroep een persoonlijke uitnodiging.

Pastoraat in de vacaturetijd: Zoals eerder is gemeld zal ds. J. Smink, gastlid van onze gemeente, tijdens de vacaturetijd het bijzondere pastoraat voor zijn rekening nemen. Het is niet de bedoeling dat u zelf met ds. Smink contact opneemt. De coördinatie van de bezoeken vindt plaats door twee ouder-lingen. Als u behoefte heeft aan pastoraal bezoek, dan wordt u verzocht contact op te nemen met ouderling Van der Schelde-Dool (zij is eerste aanspreekpunt) of ouderling Van Beveren-van Mierloo. Hun contactgegevens vindt u in iedere kerkbode bovenaan de informatie van onze gemeente.

Beroepingswerk: U zult beseffen dat er in dit stadium nog niet veel over het beroepingswerk te melden valt. De beroepingscommissie is op zaterdag 26 oktober begonnen met een cursus vanuit de landelijke kerk en heeft op dinsdag 5 november zijn eerste echte vergadering. De kerkenraad is dankbaar voor de voordrachten die vanuit de gemeente zijn gedaan. Daaruit spreekt betrokkenheid op de gemeente in het algemeen en het beroepingswerk in het bijzonder.

Namens de kerkenraad groet ik u hartelijk,
André Flikweert