Predikant:

Ds. P. de Graaf

Hugo de Grootstraat 2, 4416 EG Kruiningen

Telefoon: 0113-785227

E-mail: hugodegroot2@kpnmail.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 13 oktober

11.00 uur  ds. P. de Graaf (afscheid organist Fierloos)

Collecten: Werelddiaconaat / Kerkbeheer

18.30 uur  mw. ds. J.W. Meeuwissen, Sint-Maartensdijk

Collecten: Werelddiaconaat / Avonderedienst

 

Zondag 20 oktober

09.30 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

18.30 uur  ds. D. Westerneng, ’s-Gravenpolder

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Bij de diensten: In de morgendienst van aanstaande zondag nemen we afscheid van de heer Kees Fierloos als vaste organist van onze gemeente. Ruim 47 jaar heeft de heer Fierloos de samenzang in de zondagse erediensten begeleid. In de dienst zal er in woord en lied stil worden gestaan bij deze bijzondere gebeurtenis. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de heer Fierloos en zijn vrouw persoonlijk te ontmoeten en te bedanken voor de jarenlange inzet en toewijding waarmee hij het door hem zo geliefde Marcussenorgel heeft bespeeld. En zoals u al ongetwijfeld hebt gehoord en gezien is de restauratie van het Marcussenorgel afgerond en klinken op die 13e oktober gerestaureerde klanken uit de orgelpijpen om de lofzang in de gemeente met stem en instrument gaande te houden tot eer van de Schepper en tot opbouw van de gemeente van Christus. In de avonddiensten reizen bekende voorgangers naar de Gasthuiskerk om u het evangelie te verkondigen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen: Mevrouw C.C. Teekens, Heemraad 13 (4303 BG) vierde zondag 29 september haar 75e  verjaardag en de heer L.J de Jager, Nassaulaan 10 (4301 MX) is dinsdag 1 oktober 85 jaar mogen worden.

 

Verkiezing ambtsdragers: Tegen de voorgenomen bevestiging van dhr. J.A. Struijk, Erling Steenstraat 17 te Nieuwerkerk tot ouderling-kerkrentmeester, zijn geen bezwaren ingediend.

 

Bijstand in het pastoraat:  Op de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over het pastoraat in de vacaturetijd die aanstaande is. Inmiddels kunnen we melden dat  ds. Smink bereid is om bijstand in het pastoraat te verlenen. Met ds. Smink is afgesproken dat zijn werkzaamheden gericht zijn op het zgn. crisis-/ zorgpastoraat voor gemiddeld 8 uur per week. De verdere details over hoe praktisch wordt ingevuld worden in de komende tijd verder uitgewerkt. Behalve ds. Smink heeft ook ds. Van der Ploeg aangegeven in de vacaturetijd beschikbaar te zijn voor bepaalde werkzaamheden. Hem is gevraagd of hij de Bijbelkring zou willen leiden. Hij wil dit graag doen. Daarbij heeft ds. Van der Ploeg aangegeven dat zodra we weer een eigen predikant hebben, hij de leiding van de Bijbelkring weer aan de nieuwe predikant zal overdragen. We zijn dankbaar dat beide oud-predikanten in de komende periode deze taken in de gemeente op zich willen nemen.

 

Beroepingswerk – solvabiliteitsverklaring: De kerkenraad heeft een solvabiliteitsverklaring ontvangen van het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken - Delta. Hierin wordt verklaard dat onze gemeente in staat is, ten behoeve van een fulltime predikant, aan haar financiele verplichtingen te voldoen. Deze verklaring is heel belangrijk voor het komende beroepingswerk, omdat anders niet beroepen mag worden. We zijn blij dat we op zoek kunnen gaan naar een fulltime predikant, na het al snel naderende afscheid van ds. De Graaf.

 

Beroepinscommissie: De kerkenraad heeft in de vergadering van maandag 9 september besloten wie benaderd zullen worden voor de beroepingscommisse. We kunnen u nu verheugd melden dat een evenwichtige commissie bereid is gevonden het beroepingswerk voor te bereiden. De commissie bestaat uit acht leden: vier mannen en vier vrouwen en in beginsel voor de helft uit kerkenraadsleden en voor de helft uit niet-kerkenraadsleden. Vanuit de kerkenraad nemen deel: André Flikweert (voorzitter), Abraham Roks (secretaris), Walter Boer en Janny Walhout. Vanuit de gemeente nemen deel: Martin van den Bosch, Louise Hoff, Nicole de Oude en Mijnie Schiettekatte. De beroepingscommissie zal in de maand oktober alvast wat voorwerk verrichten en worden toegerust voor haar taak vanuit de landelijke kerk. Begin november zal de commissie echt aan de slag gaan.

 

Beroepingswerk vervolg: De kerkenraad stelt u graag in de gelegenheid om – schriftelijk en ondertekend – namen in te dienen van predikanten die naar uw mening in aanmerking komen voor een beroep naar onze gemeente. U wordt verzocht deze namen uiterlijk zondag 27 oktober in te dienen bij de scriba, Touwbaan 4.

 

Afscheid familie De Graaf – datum gemeente-avond: 1 november: Het moment dat we afscheid moeten gaan nemen van de familie de Graaf komt al snel dichterbij. We hopen op zondagmiddag 3 november om 14:30 uur een kerkdienst te hebben waarin ds. De Graaf afscheid neemt van onze gemeente. Dat is het officiële moment. Op vrijdagavond 1 november willen we als gemeente wat informeler stilstaan bij het afscheid. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. De avond begint om 19:30 uur. Noteert u het alvast in uw agenda?

 

Financiële verantwoording Open kerkdagen 2019 Gedurende de Open Kerkdagen is een bedrag van € 1.115,43 ontvangen aan giften. De commissie heeft deze giften als volgt verdeeld: € 500,00 Orgelfonds (restauratie)  / € 300,00 College van kerkrentmeesters / € 300,00 Kerkrentmeesters gewone wijk  / € 15,43 potje Open Kerkdagen

 

Onderhoudsactie Marcussen orgel Nu de orgelbouwers het groot onderhoud en conserverend herstel deze week afronden, is het tijd om het resultaat van de gehouden financiële actie te verantwoorden. Deze actie in beide wijkgemeenten heeft momenteel een bedrag van € 7.605,-- opgebracht. Samen met € 209,34 opbrengst uit de orgelpijp en bovengenoemde gift van € 500,-- uit de Open Kerkdagen komen we uit op € 8.314,34, een heel mooi bedrag waarvoor we erg dankbaar zijn en iedereen willen bedanken! Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Agenda:

Maandag 14 oktober

19.30 uur College van kerkrentmeesters

20.30 uur Wijkraad van kerkrentmeesters

Dinsdag 15 oktober

20.00 uur Moderamen, Touwbaan 4

Donderdag 24 oktober

20.00 uur Moderamenoverleg Hervormd / Gereformeerd

 

Een hartelijke groet vanuit Krunege,

Ds. P. de Graaf