Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 11 februari (1e Lijdenszondag)

09:30 uur  ds. P. de Graaf (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat CZWO-project / Kerkbeheer

18:30 uur ds. P. de Graaf (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat CZWO-project / Avonderedienst

 

Zondag 18 februari (2e Lijdenszondag)

09:30 uur  ds. P. de Graaf

Collecten: Pastoriefonds / Kerkbeheer

Deurcollecte: Jeugdwerk

18:30 uur  ds. J. Smink, Zierikzee

Collecten: Pastoriefonds / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Zondag is de eerste zondag van de Lijdenstijd. De kindernevendienst volgt in de Lijdenstijd het Paasproject van “Vertel het maar” met als thema DE NIEUWE SCHEPPING. In dit project wordt de verbinding gelegd tussen de schepping zoals die was en is geworden aan de ene kant en de vernieuwing van de schepping die door het verlossend werk van Jezus Christus heeft plaatsgevonden en zal plaatsvinden aan de andere kant. Als je dat thema op je in laat werken dan is het prachtig om op die 1e Lijdenszondag het Heilig Avondmaal te vieren. In de tekenen van brood en wijn komt het verlossingswerk van Jezus Christus op die 1e Lijdenszondag tot volle betekenis en inhoud. Ook zal aanstaande zondagmorgen de actie van de diaconie voor Malawi extra onder de aandacht worden gebracht. Volgende week zondagavond hoopt onze plaatsgenoot collega Smink het evangelie in de Gasthuiskerk te verkondigen. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN

 

Kerkuitzending internet uit de lucht! Door een technische storing is het een aantal keren niet mogelijk geweest de kerkdiensten via internet uit te zenden. Zoals het er nu voorstaat zullen de problemen voor aanstaande zondag verholpen zijn. Wijkraad van kerkrentmeesters

 

Bloemen: Als groet en ter bemoediging zijn de afgelopen zondagen de bloemen gegaan naar

de familie De Waaij, Regenboogstraat 3 en mevrouw M. Tromper – Jonker, Manhuisstraat 26A.

 

Omzien naar elkaar: De zieken in het ziekenhuis, thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat de heer B.G.K. van Buren, Mantelmeeuwstraat 4, 4301 WT, maandag 12 februari 80 jaar, mevrouw J. de Kuijper-Otte, Nieuwe Haven 59, 4301 DK, woensdag 14 februari 91 jaar, mevrouw P.M. de Jager-de Klerk, de Wittestraat 8, 4301 MV, woensdag 14 februari 87 jaar, mevrouw K.J. van der Windt, Vondelingsplaat 46, 4301 ZP, donderdag 15 februari 81 jaar, mevrouw F.A. Peterse-Kuurstra, Borrendamme 87, 4301 VD, zaterdag 17 februari 90 jaar en mevrouw E.L. van den Houten-van ’t Hoff, Hoge Molenstraat 23, 4301 KB, zaterdag 17 februari 87 jaar.

 

Zeeuwse Vakantieweek: Aanmelden voor de Zeeuwse vakantieweek kan nog tot uiterlijk 20 februari bij mevrouw Elly Hillebrand, telefoon: 06-30705752. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van €550. In individuele situaties is het mogelijk om vanuit de diaconie financiële steun te krijgen.

 

Van de diaconie voor Malawi: Aanstaande zondag 11 februari begint de Lijdenstijd. Een tijd van bezinning, een tijd om stil te staan bij het lijden van Jezus. Een tijd om te bedenken wat dat voor ieder van ons persoonlijk betekent. Een tijd misschien ook wel om iets te versoberen. Iets bewust minder te doen om ook op die manier stil te staan bij de Lijdenstijd. De gedachte van de diaconie is dat u/jij de levensstandaard de komende weken wat versobert. Het geld wat hierdoor wordt bespaard, kan apart gelegd worden. Na Pasen zal het geld tijdens een dienst worden ingezameld en geteld. Het hopelijk mooie bedrag zal worden gedoneerd aan het project van de fam. Van der Pol, Care4Malawi. Wij hopen dat deze actie bijdraagt aan een nog bewustere Lijdenstijd. De Diaconie.

 

Verantwoording giften: Voor het bloemenfonds ontving mevrouw De Jonge een gift van € 5, mevrouw Bouwman een gift van € 10 en mevrouw Van Wezel een gift van € 15.  en € 10. Voor het kerkrentmeesterlijke beheer ontving mevrouw Van Beveren een gift van € 25. Voor het orgelfonds ontving ds. De Graaf een gift van € 50. Voor de diaconie (fruitbakjes) ontving de heer F. de Leeuw een gift van € 10. HARTELIJK DANK VOOR UW GIFTEN

 

Agenda

Maandag 12 februari

19.30 uur: Kerkenraad

Donderdag 15 februari

10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6

19.00 uur: Classisvergadering Nieuwerkerk

Maandag 19 februari

19.30 uur: Algemene Kerkenraad

20.45 uur: Moderamen

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf