Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 28 januari

11:00 uur ds. P. de Graaf

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het kerkcentrum

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer

18:30 uur ds. N.W. van den Houten, Ede

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Zondag 4 februari

09:30 uur ds. J.H. Becker, Rotterdam

Collecten: Missionaire gemeente / Kerkbeheer

16:30 uur ds. C.L. de Rooij, Rotterdam (cantatedienst)

Collecte: Onkosten cantatedienst

 

Bij de diensten: De gastpredikanten voor de komende twee zondagen zijn een oud inwoner van Zierikzee, een oud buurt collega uit het Brabantse land en een oud herder en leraar van onze gemeente. Zondag 4 februari is er ’s middags een cantatedienst. Om die reden is er die zondag geen avonddienst!

 

Bloemen: Als groet en ter bemoediging zijn de afgelopen zondagen de bloemen gegaan naar de heer F. Wobben, Hoge Molenstraat 98 en mevrouw A.L. Vermeulen, Manhuisstraat 10.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

In memoriam Neeltje Elizabeth Manni - Hart, 22 feb. 1920 – 14 jan.2018

Geboren en getogen in Kerkwerve. Het dorp waar zij met haar man Jan Neele een café runde. Jan, die de dag voor Neel haar 50ste verjaardag, op een tragische wijze is verongelukt, Neel en 4 kinderen achterlatend. Een 2e huwelijk met Joost Manni bracht haar naar Ouwerkerk. In tijden van verdriet en zorg wisten beiden zich gedragen door de tekst van Psalm 121. Tijdens de afscheidsdienst van Joost ( april 2001) moest deze dan ook gelezen worden, zoals die ook eerder bij  haar man Jan geklonken had. Vrijdag klonk diezelfde Psalm weer in de kerk van Kerkwerve, waar de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Neele en Manni hun moeder, oma, oude oma, stiefmoeder en tante hebben herdacht. Veel herinneringen aan deze zorgzame en hulpvaardige vrouw zijn er gedeeld. Een vrouw wiens handen altijd bezig waren: in het café, op het land, schoonmaken en verhuren van zomerhuisjes tot aan pieren steken toe. En toen ze het wat rustiger aan moest doen, kwamen daar haken, borduren en kaarten maken voor in de plaats. In De Wieken heeft ze goede jaren gekend, maar ook intens verdriet om het overlijden van haar schoondochter en twee zonen. Toch bracht ze het telkens weer op om aan de activiteiten mee te doen. Bij de weeksluiting heeft ze lang en met voldoening de rol van koster vervuld.  De verhuizing naar Mitthem bracht wel een ruime kamer, maar ze mistte toch ook de aanspraak en gezelligheid van De Wieken. Een hersenbloeding in 2017 gaf een terugslag, het lichaam werd zwakker, maar haar geest bleef tot het laatst helder. Wel had ze steeds meer hulp nodig van o.a. haar dochter Koos en man Cor. Niet de dood, maar de weg daarnaar toe baarde haar angst. Het is een zegen dat God haar in haar slaap heeft thuisgehaald. Annelies Breugem 

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw C.J.B. Roskam-van Dam, Borrendamme 105, 4301 VD, zaterdag 27 januari 83 jaar, mevrouw C.S. Dekker-Tierie, Hoge Molenstraat 27, 4301 KB.dinsdag 30 januari 89 jaar, mevrouw R.J. de Jong-de Reus, Borrendamme 78, 4301 VD, woensdag 31 januari 90 jaar, mevrouw P. Buiter-Semirenko, Watersnipstraat 12, 4302 VD, vrijdag 2 februari 91 jaar en mevrouw A.A. Aalbregtse-Hagesteijn, Borrendamme 73, 4301 VD, vrijdag 2 februari 83 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Van Oosterom-Vet, Graspieperstraat 11, 4302 WX, dat dinsdag 30 januari 55 jaar getrouwd hoopt te zijn.

 

Actie Kerkbalans:  “GEEF VOOR JE KERK” We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Om levendig te blijven is geld nodig. Het geld is nodig voor o.a.: onderhoud aan het kerkgebouw, zondagse erediensten, jeugdwerk, pastoraat, nieuw beleid voor de toekomst. Door betrokken te zijn in woord en daad bouwen we aan onze gemeenschap. De kerk geeft aan ons, dus wij geven aan de kerk. Zo houden we de kerk in balans. WILT U HELPEN? De actie kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. Wij hopen van harte dat u uw bijdrage voor 2018 wilt verhogen, zodat het werk van de gemeente door kan gaan. MOGEN WE (WEER) OP U REKENEN? De actie loopt van 20 januari t/m 3 februari 2018. Ontvangt u de kerkbalansvrijwilliger gastvrij? Het zou fijn zijn als volgende week de enveloppe met de antwoordstrook klaar ligt. Daarmee helpt u de Kerkbalanslopers, want dan zijn ze ook weer vlot klaar! Namens wijkraad van Kerkrentmeesters, A. Kleiberg

 

Sirkelslag YOUNG: Op 2 februari om 19:00 willen we graag met jullie het interactieve spel Sirkelslag YOUNG spelen. Dit is een geweldig spel dat je speelt tegen heel Nederland! Kijk maar eens op de site van JOP om een beetje een indruk te krijgen wat het spel inhoudt. Het thema van dit jaar is “onvoorwaardelijke liefde”. Esther laat in de Bijbel zien hoe zij dit handen en voeten gaf. Wij horen het verhaal van dit dappere meisje en ontdekken wat onvoorwaardelijke liefde is door verschillende opdrachten waar voor uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn! Als we alle uitdagingen hebben doorstaan en onze scores door hebben gegeven is het wachten hoe hoog we in het klassement staan! We gaan natuurlijk voor de eerste plek ☺Dus houd deze avond vrij en geef je alvast op! Waar we dit spel spelen, geven we zo snel mogelijk aan je door. Groetjes Elma en Louise. 06-50492130 / arjanelma@zeelandnet.nl

 

Zeeuwse Vakantieweek: Al vele jaren wordt in het F.D. Roosevelthuis in Doorn de Zeeuwse Vakantieweek georganiseerd. Deze vakantieweek is speciaal bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking voor wie een vakantie alleen mogelijk is in een aangepaste accommodatie en met assistentie van vrijwilligers. Ook vanuit onze gemeente zijn er ieder jaar weer enkele deelnemers die genieten van een heerlijke week vakantie in de Doornse bossen. Op de website van onze gemeente kunt u onder het kopje “fotoboeken”, de foto’s van voorgaande jaren bekijken en een indruk krijgen hoe goed en gezellig het is. In 2016 is het nieuwe en van alle moderne faciliteiten voorziene paviljoen geopend. De Zeeuwse vakantieweek 2018 vindt plaats van 26 mei tot en met 2 juni 2018. Wilt u zich aanmelden voor deze vakantieweek of wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevr. Elly Hillebrand, tel.: 06-30705752. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 februari 2018. Het vervoer naar het Roosevelthuis wordt met bussen geregeld. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van €550. In individuele situaties is het mogelijk om vanuit de diaconie financiële steun te krijgen.

 

Agenda

Woensdag 31 januari

19.30 uur: Herdenking Watersnoodramp in de Nieuwe kerk

Maandag 5 februari

19.30 uur: College van kerkrentmeesters

Dinsdag 6 februari

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 8 februari

20.00 uur: Platform Kerken, Kerkcentrum

 

Een hartelijke groet vanuit de Open Hof,

Ds. P. de Graaf