Predikant:

Ds. P. de Graaf

Zilvermeeuwstraat 1, 4301 WS Zierikzee

tel: 0111-416025

e-mail: pdegraaf01@planet.nl

 

Scriba:

De heer J. Hoff

Touwbaan 4, 4301 JV Zierikzee

tel: 0111-769035

e-mail: kerkenraad.gw@hervormdzierikzee.nl

 

Abonnementenadministratie Kerkbode:

De heer A.M.P. van der Schelde

Tel: 0111-413878

e-mail: kerkbode@hervormdzierikzee.nl

 

Zondag 19 november

09:30 uur  ds. P. de Graaf (viering Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat-project CZWO / Kerkbeheer

18:30 uur  ds. P. de Graaf (viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Collecten: Werelddiaconaat-project CZWO / Avonderedienst

 

Zondag 26 november (Eeuwigheidszondag)

11:00 uur  ds. P. de Graaf

Na afloop van de dienst koffie/thee drinken in het Kerkcentrum

Collecten: Jeugdwerk / Kerkbeheer / deurcollecte St. ondergrondse kerk

18:30 uur  ds. A. Hamstra, Zuidland

Collecten: Jeugdwerk / Avonderedienst

 

Bij de diensten: Aanstaande zondag vieren we het Heilig Avondmaal zowel in de morgen als in de avonddienst. Avondmaal vieren op één van de laatste zondagen van het kerkelijk jaar is niet alleen met dankbare verwondering spreken over de betekenis van het gebroken brood en de bekers vol wijn toen en nu maar ook over het verlangend uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Zondag 26 november gedenken we in de morgendienst de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In het noemen van de namen danken wij voor het leven en laten we als gemeente weten dat we hen en allen die door het verlies zijn getroffen niet vergeten. In de avonddienst hoopt collega Hamstra uw voorganger te zijn. Voor mij een oude studievriend en voor u een oude bekende omdat hij al meerdere keren het genoegen heeft gehad om in de gasthuiskerk voor te gaan. GOEDE EN GEZEGENDE DIENSTEN!

 

Bloemen: De afgelopen weken zijn de bloemen als een groet en ter bemoediging vanuit de gemeente gegaan naar mevrouw G. van der Schee – Brongers, De Brauwstraat 33 en naar mevrouw L. Melissant – Born, De Jongestraat 1. Na de dankstond voor gewas, arbeid en visserij zijn de bloemen gegaan naar mevrouw M.L. Wielemaker.

 

Omzien naar elkaar: De zieken thuis, in de verzorgings- en verpleeghuizen, zij die herstellen, alle teleurgestelden en bedroefden, een ieder die behandelingen ondergaat, zij die wachten op uitslagen, opnames en behandelingen en allen die zorgen hebben om werk en het gezin bidden wij de rust, de kracht en de troost van Gods nabijheid toe.

 

Overleden: Maandag 6 november is overleden de heer Martinus Alexander Straaijer in de leeftijd van 81 jaar. De dag daarvoor vierde de heer Straaijer zijn 81e verjaardag. Onwel geworden is hij die dag naar het ziekenhuis gebracht en de dag daarop overleden. De heer Straaijer woonde Kaersemakerstraat 14 in Zierikzee. Geboren in Dreischor heeft hij het allergrootste deel van zijn leven gewoond en gewerkt in Zierikzee. De heer Straaijer was een man die op eenvoudige wijze in het leven stond en de harten stal van ieder die met hem optrok. Maandag 13 november hebben we in een dienst van Woord en gebed troost gezocht bij de woorden dat de Heer onze Herder is. Aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden. Correspondentieadres: Familie Straaijer, Zwanensingel 199, 6601 GH Wijchen

 

Overleden: Donderdag 9 november is overleden mevrouw Martina Lena Wielemaker in de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw Wielemaker woonde Hoge Molenstraat 29. Vele jaren heeft zij samengewoond met haar broer die in 2004 is overleden. Het zelfstandig wonen was niet eenvoudig meer. Mevrouw Wielemaker wachtte op een plaats in een verzorgingshuis. Zojuist was zij thuisgekomen vanuit een opname in het Buurtzorgpension. Mevrouw Wielemaker woonde direct achter de kerk wat het eenvoudig maakte om haar met haar rolstoel op te halen. Ze was altijd te vinden op haar plek onder het orgel. Mevrouw Wielemaker was een eigenzinnige vrouw die de touwtjes van haar leven stevig in eigen hand hield. Waar haar lichaam het steeds meer liet afweten was haar geest uiterst helder. Vrijdag 17 november om één uur hopen we in een dienst van Woord en Gebed, in het Kerkcentrum, troost te zoeken bij woorden die in haar hele leven geklonken hebben en waarbij zij kracht vond. Aansluitend is de begrafenis en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Kerkcentrum

 

Verjaardagen en jubileum: Van alle jarigen die wij van harte feliciteren noemen we in het bijzonder de namen van de gemeenteleden van 80 jaar en ouder. Deze keer zijn dat mevrouw A.J. Hartoog-van Dalen, Borrendamme 79, 4301 VD, zaterdag 18 november 85 jaar en mevrouw K.J.M. Jonker-van Es, Borrendamme 70, 4301 VD, vrijdag 24 november 99 jaar. Ook feliciteren wij het echtpaar Kouwer-Cornelissen, Oesterstraat 50, 4301 ZJ, dat maandag 27 november 25 jaar getrouwd hoopt te zijn.

 

Gemeenteavond: Dinsdag 21 november hopen we weer de jaarlijkse najaarsgemeenteavond te hebben. Gemeenteavonden zijn in het bijzonder momenten om elkaar als gemeente te ontmoeten en met elkaar te spreken over de gang die de gemeente in de volle breedte gaat. Zoals gebruikelijk zullen natuurlijk de jaarcijfers van de diaconie en het kerkrentmeesterlijke beheer worden getoond en toegelicht. Ruim is er de gelegenheid om vragen te stellen van allerlei aard die de opbouw van de gemeente ten goede komen. Dan is er natuurlijk even een breekpunt in de vorm van een pauze. Na de pauze mag ik alle aanwezigen in gedachten meenemen naar Griekenland. Met Bijbelverhalen, gewone mensenverhalen en schitterende foto’s leid ik u naar plaatsen waar de apostel Paulus het evangelie verkondigde. We komen ook op plaatsen waar Paulus nooit is geweest. Het is een avond waar we ons niet alleen verwonderen over de energie die Paulus heeft gehad, maar waar we onze ogen ook kunnen laten verzadigen door de schoonheid van het antieke Griekenland. Een schoonheid die ook door Paulus is gezien. Kortom. U/jij bent allemaal van harte uitgenodigd. De gemeenteavond begint om 19.30 uur en vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. We sluiten de gemeente avond af met een heerlijk hapje en drankje. 

 

Agenda

Maandag 20 november

19.30 uur: Algemene Kerkenraad

Dinsdag 21 november

19.30 uur: Gemeenteavond

Woensdag 22 november

20.00 uur: Moderamen, Open Hof

Donderdag 23 november

10.00 uur: Bijbelkring, ’t Vrije 6

Maandag 27 november

19.30 uur: Wijkraad kerkrentmeesters

Dinsdag 28 november

18.15-19.00 uur – Jongerencatechese

19.15-20.00 uur – Jongerencatechese

20.15-21.00 uur – Jongerencatechese

Donderdag 30 november

19.45 uur: Wijkavond ouderling mevrouw Van der Schelde

 

Een hartelijke groet aan u allen vanuit de  Open Hof, Ds. P. de Graaf